Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA VEDÚCEHO  DETAŠOVANÉHO  PRACOVISKA  V BANSKEJ  ŠTIAVNICI FAKULTY ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 

Výberové konanie pre obdobie rokov 2019 - 2024

 Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Vedúci  Vzdelávacieho  a vedecko-výskumného centra pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Banskej Štiavnici 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka

    2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • minimálne 5 rokov praxe 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:                                                   
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou rozvoja pracoviska
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:

         Január 2019 

 1. Základný tarifný plat:   od  803,- € / mes. / plný úväzok
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr

do 22.11.2018  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk