Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA VEDECKO-VÝSKUMNÉHO PRACOVNÍKA – PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002, Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vedecko-výskumného pracovníka -  projektového manažéra.

Rámcová náplň práce: 

 • spolupráca s riešiteľmi výskumných a vývojových projektov pri spracovávaní žiadostí     o finančné príspevky
 • príprava, spracovanie a kontrola dokumentácie projektov
 • zodpovedá za čerpanie finančných zdrojov, ich vyúčtovanie, efektívnosť a oprávnenosť
 • zodpovedá za komplexnosť a kvalitu jednotlivých výstupov projektu 
 • zodpovedá za dodržiavanie platnej legislatívy

 

 1.   Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa ekonomického, alebo technického zamerania

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • skúsenosti z manažovania projektov vedy a výskumu, prípadne štrukturálnych fondov
 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita,  organizačné schopnosti, koncepčné myslenie

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
 • životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

  4.  Predpokladaný termín nástupu:

            Október - november 2017

  5.  Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne
Fakulty architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava  najneskôr do 2.10.2017  s označením „Výberové konanie“

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 222; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk