Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII  PROFESOR Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU v Bratislave

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

2 miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii  profesor

 pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus (1 miesto)  

a pre študijný odbor Dizajn (1 miesto).

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ v študijnom odbore,
 • naplnenie aktuálne platných kritérií na obsadenie funkcie profesora v odbore inauguračného konania, schválených Vedeckou radou STU.
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • predpoklady pre garanciu študijných programov 1., 2. a 3. stupňa:   v odbore Architektúra a urbanizmus, a  v odbore Dizajn,

        predpoklady pre garantovanie habilitačných a inauguračných konaní na FAD STU,

 • aktívna pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch, prednostne zameraná na oblasť architektúry a urbanizmu a dizajnu,
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti,
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača,
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia,

        mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania,
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.,
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent,
 • štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
 1. Predpokladaný termín nástupu:   november 2020
 2. Základný tarifný plat:   od 1 250,- € / mesiac / 100 % úväzok
 3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do 19.10.2020 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FAD STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk