Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

 1  funkčného  miesta  profesora   pre  študijný  odbor  5.1.1  architektúra a urbanizmus 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
 • naplnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta profesor, schválených Vedeckou radou STU
 1.  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • predpoklady pre garanciu študijných programov v odbore Architektúra a urbanizmus a výučbu predmetov I., II. a III. stupňa štúdia v oblasti urbanizmu
 • aktívna pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch, prednostne zameraná na oblasť urbanizmu
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 1. Predpokladaný termín nástupu:   júl 2018
 1.  Základný tarifný plat:   od 950,- €
 1. Podmienky podania žiadosti:

     Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr

     do 7.6.2018  s označením „Výberové konanie“.

     Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk