Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA VO FUNKCII  PROFESOR/KA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 

Dekan Fakulty  architektúry  a  dizajnu  Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

  

1  MIESTA  VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA  VO  FUNKCII  PROFESOR/KA

 pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore
 • naplnenie aktuálne platných kritérií na obsadenie funkcie profesora v odbore inauguračného konania, schválených Vedeckou a umeleckou radou FAD STU 
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • predpoklad pôsobenia vo výučbe s garanciou predmetov v 2. a 3. stupni štúdia  v oblasti Architektúra a urbanizmus
 • aktívna umelecká, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie doktorandov (minim. 3 úspešní), vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia 

      mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 1. Predpokladaný termín nástupu:   september 2022 
 1. Základný tarifný plat:    od 1 250,- € / mes. / 100 % úväzok 
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do  27.04.2022  s označením „Výberové konanie“.

Informácie  sú  k  dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy  a  ľudské  zdroje  FAD STU,   Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; mob. 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk