Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST PRE POSTDOKTORANDSKÝ VÝSKUMNÝ POBYT NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE,  VAZOVOVA 5, 812 43  BRATISLAVA,

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 2 pracovných miest výskumných pracovníkov - postdoktorandský výskumný pobyt 

 na obdobie 12 mesiacov.  

Téma doktorandského výskumného pobytu bude špecifikovaná uchádzačmi a bude súčasťou  hodnotenia.

Miesta sú určené pre úspešných absolventov doktorandského štúdia v študijných odboroch:  5.1.1 Architektúra a urbanizmus a 2.2.6  Dizajn 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • úspešne ukončené doktorandské štúdium (resp. minimálne odovzdaná dizertačná práca, spĺňajúca všetky formálne požiadavky ku dňu podania prihlášky)
 1. Iné požiadavky:
 • autorstvo,    spoluautorstvo   publikácií    kategórie   A  v  zmysle   Vyhlášky č. 456 / 2012 Z. z. (minimálne 2 + n, pričom n je počet rokov po obhájení dizertačnej práce)
 • doba po ukončení doktorandského štúdia uchádzača nepresahuje 3 roky
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • spracovaný výskumný zámer (rozsah do 3500 znakov) - návrh na riešenie konkrétnych vedeckých problémov témy, ktorú chce uchádzač počas 12-mesačného pobytu skúmať
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a  3. stupňa
 • prehľad výstupov publikačnej činnosti a ohlasov za ostatné 3 roky
 • prehľad účasti na riešení vedecko-výskumných projektov a absolvovaných zahraničných pobytoch
 • 2 odporúčacie listy uznávaných predstaviteľov vybraného odboru, pričom len jeden môže byť zo školiaceho pracoviska (fakulty) uchádzača
 • akceptačný list vedúceho ústavu, na ktorom sa má výskumný pobyt uskutočniť
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti   

Súčasťou týchto pozícií bude aj činnosť tzv. „Koordinátora PhD. štúdia“ na približne 20% úväzku. Náplňou tejto pozície bude:

 • organizácia semináru doktorandov v spolupráci s ČVUT Praha a VUT Brno;
 • monitoring tém dizertačných prác na zahraničných školách architektúry, súlad tém s koncepciou vedy a výskumu FA STU a monitoring aktualít vo vzťahu k „Doctoral studies“, vedných oblastí a spoločenských / technických výziev;
 • poskytovanie poradenstva študentom doktorandského štúdia v oblasti výskumnej, grantovej a publikačnej činnosti (pre získanie pozície sa vyžadujú skúsenosti s uvedenými činnosťami). 
 1. Predpokladaný nástup: 1. október 2019
 2. Základný tarifný plat: od 900,- € / mes. / plný úväzok
 3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne

Fakulty architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr

do 9.9.2019 s označením „Výberové konanie PostDoc“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje FA STU, Ing. Horňáková;  t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk