Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU v Bratislave

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

8 miest odborných konzultantov

pre Národný projekt: Podpora univerzálneho navrhovania

  

     Rámcová náplň práce:                     

 • spolupracuje s výskumnými skupinami pri napĺňaní cieľov jednotlivých podaktivít projektu, poskytuje odborné poradenstvo riešiteľom projektu v oblasti, na ktorú je špecialistom,
 • podieľa sa na vypracovaní a pripomienkovaní jednotlivých výstupov projektu, alebo sa zúčastňuje na aktivitách v rámci informačnej kampane,
 • spolupracuje a komunikuje s osobami so zdravotným postihnutím, s relevantnou verejnou a štátnou správou, neverejnými poskytovateľmi služieb, s odbornými organizáciami alebo s odborníkmi na výstavbu na Slovensku a v zahraničí,
 • informácie získava študovaním podkladov vypracovaných v rámci pracovných skupín, zahraničných a domácich legislatívnych predpisov a štandardov, webových stránok a publikácií a pod.         
 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • špecialista na problematiku osôb s telesným postihnutím – najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na problematiku osôb so zrakovým postihnutím - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na problematiku osôb so sluchovým postihnutím - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na problematiku zdravotného postihnutia a ľudských práv - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na problematiku podporných/asistenčných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na požiarnu bezpečnosť stavieb - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na technické zariadenia budov - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na hygienu životného prostredia - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky.
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • dobrá znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, koncepčné myslenie, komunikatívnosť 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 1. Predpokladaný termín nástupu: január 2021           
 1. Ponúkaný plat: odmena  v  hrubom   11,45 € / hod.  (formou dohody o vykonaní práce v rozsahu 10 hodín / mesiac)
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava,  najneskôr do  21.12.2020 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk