Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE 6 MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

___________________________________________________________________________

 Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

6  MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV

na rok 2021

 v rámci národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ (NP DI PTT), Podaktivita 1.6 Podpora transformačných tímov – odborné konzultácie

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Architektúra alebo Urbanizmus
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • odborná prax min. 4 rokov v oblasti prístupnosti fyzického prostredia
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič) – práca zahŕňa odborné konzultácie pri výbere vhodných objektov a lokalít po celom Slovensku pre prípravu investičných zámerov a konzultácie pri tvorbe projektovej dokumentácie objektov komunitných sociálnych služieb v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania
 • miesta budú obsadené formou dohody o vykonaní práce na 1 rok
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte Europass
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, ekvivalentný dokument
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:

        Január 2021  

 1. Ponúkaný plat:  odmena v hrubom  19,90 Eur/hod.  (formou dohody o vykonaní práce) v rozsahu cca 5 hodín mesačne na každé zariadenie sociálnych služieb
 1. Podmienky podania žiadosti:

       Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 03.12.2020  s označením „Výberové konanie“.

        Informácie    sú    k   dispozícii    na    Oddelení    pre    mzdy   a   ľudské    zdroje  FAD STU, Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229;  0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk  a u doc. Čerešňovej, 0908 948 626, zuzana.ceresnova@stuba.sk