Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU  STU,  Nám. slobody 19,  812 45  Bratislava 

Dekan  Fakulty  architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

3  MIEST ODBORNÝCH  KONZULTANTOV

v rámci národného projektu „Podpora univerzálneho navrhovania“

 

    Rámcová náplň práce:                     

 • spolupracuje s výskumnými skupinami pri napĺňaní cieľov jednotlivých podaktivít projektu, poskytuje odborné poradenstvo riešiteľom projektu v oblasti, na ktorú je špecialistom,
 • podieľa sa na vypracovaní a pripomienkovaní jednotlivých výstupov projektu, alebo sa zúčastňuje na aktivitách v rámci informačnej kampane,
 • spolupracuje a komunikuje s osobami so zdravotným postihnutím, s relevantnou verejnou a štátnou správou, neverejnými poskytovateľmi služieb, s odbornými organizáciami alebo s odborníkmi na výstavbu na Slovensku a v zahraničí,
 • informácie získava študovaním podkladov vypracovaných v rámci pracovných skupín, zahraničných a domácich legislatívnych predpisov a štandardov, webových stránok a publikácií a pod. 
 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • špecialista na problematiku osôb so sluchovým postihnutím - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2 roky,
 • špecialista na problematiku zdravotného postihnutia a ľudských práv - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2 roky,
 • špecialista na  problematiku  podporných / asistenčných  technológií  pre  osoby  so zdravotným postihnutím - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2 roky.           
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • dobrá znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, koncepčné myslenie, komunikatívnosť. 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania 
 1. Predpokladaný termín nástupu:   jún 2022            
 1. Ponúkaný plat:  odmena v hrubom 11,40 € / hod.,  (formou dohody o pracovnej činnosti, rozsah práce: 10 hodín / mesiac) 
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry  a dizajnu  STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 7.6.2022  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy  a ľudské  zdroje  FAD STU,  Ing.  Horňáková, t.č. 02/57 276 229;  mob. 0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk