Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002

 1. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

4  funkčných  miest  odborných  asistentov,

z toho 3  miesta pre študijný odbor  5.1.1 architektúra a urbanizmus

a 1 miesto pre študijný odbor 2.2.6 dizajn

 

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore pôsobenia (ŠO 5.1.1)
 • vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa v odbore pôsobenia (ŠO 2.2.6)

 

 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • 1 miesto – so zameraním na oblasť Obnovy architektonického dedičstva na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 • 1 miesto – s pôsobením v predmetoch Staviteľstvo I. –VI.  na  Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 • 1 miesto – v predmetoch so zameraním na Urbanizmus a územné plánovanie na Ústave urbanizmu a územného plánovania
 • 1 miesto – pre okruh predmetov Dizajnérskej kresby a navrhovania v priemyselnom dizajne

 na Ústave dizajnu

 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

 

 1.  Predpokladaný termín nástupu:

            december 2017 – január 2018

 

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do 16.11.2017  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk