Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH   UČITEĽOV NA  FUNKČNOM  MIESTE  ODBORNÝ  ASISTENT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

2  MIEST  VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV  

NA  FUNKČNOM  MIESTE  ODBORNÝ  ASISTENT

pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus 

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie minim. II. stupňa v odbore pôsobenia 
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • 1 miesto – zameranie na predmety v oblasti Architektúra a prostredie a Ateliérová tvorba, s pôsobením na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry
 • 1 miesto – zameranie na predmety v oblasti Architektúra stavebného detailu a Ateliérová tvorba, s pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia 

        mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania 
 1. Predpokladaný termín nástupu: júl - september 2022
 2. Základný tarifný plat: od  1 008,- € / mesiac / plný úväzok
 3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú    žiadosť   spolu  s   požadovanými   dokladmi    je   potrebné    doručiť    do  podateľne Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava   najneskôr  do 09.06.2022  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii   na   Oddelení  pre mzdy a  ľudské  zdroje  FAD STU,  Ing. Horňáková,  č. 02/57 276 229;  mob. 0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk