Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:  

3 funkčných  miest  odborných  asistentov

pre študijný odbor  2.2.6 dizajn

  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II., III. stupňa v odbore pôsobenia
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • výučba predmetov zameraných na priemyselný dizajn s pôsobením na Ústave dizajnu
 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch zameraných na priemyselný dizajn
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

      mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópiu dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:    október 2019

       5. Základný tarifný plat:   od 843,- €/ mes./ plný úväzok 

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne

Fakulty    architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava,  najneskôr do 12.7.2019    s označením „Výberové konanie“.  Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,     Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk