Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ  UNIVERZITY V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto vo funkcii odborného asistenta, pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus na  Ústave architektúry I. 

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

• vysokoškolské vzdelanie

• pedagogické skúsenosti 

• znalosť jedného svetového jazyka

• udelený titul PhD.

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

• aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti
/typológia bytových a občianskych stavieb, ako aj stavieb pre priemysel a poľnohospodárstvo/

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť

• štruktúrovaný životopis

• kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

• zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača

• anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru

 

  1. Termín nástupu:

1. 7. 2007

 

  1. Rozsah pracovného úväzku:

Plný

 

6.   Podmienky podania žiadosti:

• podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229

• písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 23.4.2007