Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST

VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV  VO FUNKCII  ODBORNÝCH ASISTENTOV

 NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2010-2015

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77  zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 4 funkčné miesta

odborných asistentov

pre odbor Architektúra a urbanizmus

 s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb v oblasti staviteľstva.

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa vodbore alebo príbuznom odbore
 • minimálne 3 roky praxe
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka

  

  

 1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
 • aktívna pedagogická avedeckovýskumná činnosť
 • kritériom pre výberové konanie sú aj výsledky odbornej činnosti apredložený program pôsobenia

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:

u interných uchádzačov

 • písomná žiadosť, prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti
 • program pôsobenia

 

 

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu opríslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu oudelení akademického titulu PhD., CSc.
 • štruktúrovaný životopis
 • zoznam adoklady opedagogickej činnosti uchádzača
 • čistý výpis zregistra trestov

 

 1. Termín nástupu:
 • podľa dohody

  

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 14 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „Výberové konanie". Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová, t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk