Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

2  funkčných  miest  odborných  asistentov

pre študijný odbor  5.1.1 architektúra a urbanizmus a 2.2.6 dizajn

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v odbore pôsobenia

 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • zameranie na predmety v oblasti výtvarných disciplín pre architektov a dizajnérov  s  pôsobením      na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií 
 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch 
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti 
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača 
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

 4.   Predpokladaný termín nástupu:

            Júl – október 2017

 5.  Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr
do 5.6.2017  s označením „Výberové konanie“

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková,
t. č. 02/57 276 222;   0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk