Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
2  funkčných  miest  docentov  pre  študijný  odbor  5.1.1  architektúra a urbanizmus

 1.  Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
 • naplnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta docent schválených Vedeckou radou STU

 2.  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 1. miesto: predpokladaná garancia a výučba predmetov I. a II. stupňa štúdia v oblasti obnovy pamiatok

 2. miesto: predpokladaná garancia a výučba predmetov I. a II. stupňa štúdia v oblasti urbanizmu

 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch 
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka

 3.  Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti 
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača 
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení  titulu docent alebo profesor

 4.  Predpokladaný termín nástupu:

            Júl 2017

 5.  Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr
do 31.5.2017  s označením „Výberové konanie“

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 222;   0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk