Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA

VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

STU v BRATISLAVE

 

 

Výberové konanie pre obdobie 2008-2013

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborného asistenta, pre študijný odbor Architektúra – urbanizmus, v študijnom programe Urbanizmus  na  Ústave urbanizmu a územného plánovania.

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

.        vysokoškolské vzdelanie 

·        znalosť jedného svetového jazyka

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

·        aktívna pedagogická, vedeckovýskumná  a tvorivá činnosť v predmetnej oblasti

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

·        písomná žiadosť

·        výpis z registra trestov

·        štruktúrovaný životopis

·        kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

·        zoznam a doklady o pedagogickej, vedeckovýskumnej a tvorivej činnosti uchádzača

·        anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru

 

  1. Termín nástupu:

·        1.3.2008

     

      5.  Podmienky podania žiadosti:

·        podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU Mgr. Lárišová t.č. 02/57 276 229

·        písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 18.2.2008.