Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky

docenta/docentky na Fakulte architektúry  STU v Bratislave

 

 

Výberové konanie pre obdobie 2008 - 2013

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky,  pre študijný odbor Architektúra urbanizmus, študijný program Architektúra na Ústave architektúry obytných a občianských budov.

 

 

      1.   Kvalifikačné predpoklady:

·        vedecko-pedagogický  titul „docent“ v odbore alebo príbuznom odbore

 

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

·        aktívna pedagogická prax

·        znalosť cudzích jazykov

·        vek do 65 rokov

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

·        písomná žiadosť

·        štrukturovaný životopis

·        kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

·        kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,

·        zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej tvorivej činnosti uchádzača.

·        koncepcia pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti

·        portfólio vlastnej  tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia.

·        výpis z registra trestov

    

     4.  Termín nástupu:

   01. 03. 2008    

 

  1. Rozsah pracovného úväzku: 

           ·        plný

     

     6.   Podmienky podania žiadosti:

·        podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU Mgr. Lárišová t.č. 

         02/57 276 229

·        písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej

         technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 18.2.2008.