Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výberové konanie na obsadenie funkcií
vedúcich ústavov a Kabinetu jazykov
na Fakulte architektúry STU v Bratislave
pre obdobie 2007-2012


 
 
 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie desiatich funkcií vedúcich:

 • Ústavu architektúry obytných a občianskych budov
 • Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry
 • Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 • Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 • Ústavu interiéru a výstavníctva
 • Ústavu urbanizmu a územného plánovania
 • Ústavu záhradnej a krajinnej architektúry
 • Ústavu priestorového plánovania
 • Ústavu dizajnu
 • Kabinetu jazykov
   

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie v odbore podľa oblasti ústavu
 • minimálne 10 rokov praxe
 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ ( okrem Kabinetu jazykov)
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka
 • morálna a občianska bezúhonnosť
   

Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť a umelecká činnosť
 • určujúcim kritériom pre výberové konanie sú výsledky odbornej činnosti, organizačné a riadiace schopnosti uchádzačov
   

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • osobný životopis
 • profesijný životopis
 • doklad o vzdelaní, dosiahnutej vedecko - pedagogickej hodnosti
 • prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti a umeleckej činnosti
 • program pôsobenia vo funkcii a koncepcia pracoviska
 • odpis z registra trestov
   

Termín nástupu:

 • 1.9.2007
   

Podmienky podania žiadosti:

 • prihlášky do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 25.5.2007  označením „ Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t.č. 544 35 259 p. Lárišová.