Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
docenta/docentky
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE 
Výberové konanie pre obdobie 2009 - 2014

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky,  pre študijný odbor
5.1.1. Architektúra a urbanizmus - garantovanie oblasti navrhovania nosných konštrukcií 
pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU v Bratislave.

1.   Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul „docent" vštudijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore
 • minimálne 3 roky praxe

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť (predpokladané garantovanie bloku predmetov nosných konštrukcií)
 • aktívna znalosť svetového jazyka
 • vek do 65 rokov

3.  Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia na funkčnom mieste docentky/docenta
 • zoznam adoklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti /portfólio/ uchádzača
 • program pôsobenia
 • kópia dokladu opríslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu oudelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu oudelení vedecko-pedagogického titulu docent
 • štruktúrovaný životopis
 • výpis zregistra trestov

4.  Termín nástupu:

 • september 2009    

5.  Rozsah pracovného úväzku: 

 • plný

6.  Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „Výberové konanie". Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk