Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

      VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  TROCH PRACOVNÝCH MIEST

VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV  VO FUNKCIACH ODBORNÝCH ASISTENTOV/ASISTENTIEK

 

                                            NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

 

Výberové konanie pre obdobie 2008 - 2013

 

 

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 3 pracovné miesta  odborných asistentov/ asistentiek, pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus na Ústave architektúry obytných a občianskych budov. 

 

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

     

·        vysokoškolské vzdelanie

·        pedagogické skúsenosti 

·        znalosť jedného svetového jazyka

 

·        vek do 65 rokov

 

 

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

     

·        aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti

 

/ typológia obytných a občianskych budov, ako aj stavieb pre priemysel a poľnohospodárstvo/

 

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

     

·        písomná žiadosť

·        štruktúrovaný životopis

·        kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

·        zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača

·        anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru

·        výpis z registra trestov

 

 

  1. Termín nástupu:

·        15. 10. 2008

 

 

      5.  Podmienky podania žiadosti:

 

·        podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU .

 

·        písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 26.9.2008 t.j. 3 týždne od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t.č. 544 35 259.