Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  DVOCH PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV VO FUNKCIACH

 

ODBORNÝCH ASISTENTOV

 

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

 

Výberové konanie pre obdobie 2008-2013

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií

 

 

 

odborných asistentov / asistentiek

 

pre odbor 5.1.1. Architektúra a urbanizmus alebo 2.2.6. Dizajn

 

 s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave interiéru a výstavníctva.

 

 

 

 

 

 

 

      1. Kvalifikačné predpoklady:

 

·        VŠ vzdelanie 3. stupňa, resp. odovzdaná dizertačná práca v odbore

·        minimálne 3 roky praxe

·        aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka

 

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

     

·        aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť

 

·        kritériom pre výberové konanie sú aj výsledky odbornej činnosti a predložený program pôsobenia

 

 

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

     

·        písomná žiadosť

·        osobný životopis

·        profesijný životopis

·        doklad o vzdelaní,

·        prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti

·        program pôsobenia

·        výpis z registra trestov

    

  1. Termín nástupu:

     

·        podľa dohody 

 

 

      5.  Podmienky podania žiadosti:

 

prihlášky do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 16.9.2008, t.j. 21 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t.č. 544 35 259 .