Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA MANAŽÉRA DISEMINÁCIE Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,  FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesto manažéra diseminácie  (50 % úväzok)

pre Národný projekt: Podpora univerzálneho navrhovania

 

Rámcová náplň práce: 

 • riadi a organizuje informačnú kampaň projektu Podpora univerzálneho navrhovania,
 • vykonáva komunikáciu smerom dovnútra aj navonok z projektu k odbornej a laickej verejnosti,
 • pripravuje a organizačne zabezpečuje prevádzkovanie webovej stránky projektu
 • zabezpečuje realizáciu harmonogramu diseminačných a publikačných aktivít,
 • podľa potreby komunikuje s relevantnou verejnou a štátnou správou, externými organizáciami, zabezpečuje kontakt s médiami, vybranými externými dodávateľmi informačnej kampane, audiovizuálneho fondu, dodávateľmi tlačiarenských a grafických služieb,
 • podľa potreby vytvára informačné články a príspevky o realizácii projektu pre média a ďalšie relevantné subjekty.

         

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • preukázateľné skúsenosti s organizovaním informačných podujatí           
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • dobrá znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,  koncepčné myslenie
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 1. Predpokladaný termín nástupu: august 2020           
 1. Ponúkaný plat: od 800,- € / 50% úväzok (z toho základný tarifný plat: od 504,-€ / 50% úväzok)
 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne

        Fakulty architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava,  najneskôr

        do  05.08.2020 s označením „Výberové konanie“.

        Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková,

        t.č. 02/57 276 229;   0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk