Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA VÝSKUMNÉHO PRACOVNÍKA - FINANČNÉHO MANAŽÉRA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

1 miesta výskumného pracovníka – finančného manažéra (50 % úväzok)

pre Národný projekt: Podpora univerzálneho navrhovania

 

 Rámcová náplň práce:

 • finančné riadenie Národného projektu
 • príprava, spracovanie a kontrola dokumentácie projektu
 • zodpovedá za čerpanie finančných zdrojov, ich vyúčtovanie, efektívnosť a oprávnenosť
 • zodpovedá za komplexnosť a kvalitu jednotlivých výstupov projektu
 • zodpovedá za dodržiavanie platnej legislatívy

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania
 • skúsenosti s finančným riadením minimálne 1 projektu, financovaného zo zdrojov EÚ

 

 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • znalosť anglického jazyka
 • skúsenosti s riadením projektov vedy a výskumu
 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, komunikatívnosť, solídne vystupovanie
 • počítačové zručnosti – MS Word + Excel + Internet

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

 

 1. Predpokladaný termín nástupu:   august 2020           
 1. Ponúkaný plat:  od 800,- € / 50 % úväzok   (z toho základný tarifný plat: od 504,- € / 50 % úväzok)

 

 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, 

        najneskôr do  24.07.2020  s označením „Výberové konanie“.

        Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková,  t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk