Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII  DOCENT/KA  SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava

Dekan Fakulty  architektúry  a  dizajnu  Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

2  MIEST  VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV  VO  FUNKCII  DOCENT/KA

 pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • naplnenie aktuálne platných kritérií na obsadenie funkcie docenta v odbore habilitačného konania, schválených Vedeckou a umeleckou radou FAD STU
 1. Iné kritériá a požiadavky:

    1 miesto s aktívnym  pôsobením  vo  výučbe  a garanciou  predmetov  v 1. a  2. stupni štúdia v odbore  Architektúra a urbanizmus:

 • so zameraním na oblasť teórie a dejín architektúry na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka

    1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni  štúdia  v odbore Architektúra a urbanizmus:

 • so zameraním na oblasť udržateľnosti miest na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • tabuľka plnenia aktuálnych kritérií na funkciu docent v danom odbore
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia

      mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu: 1.10.2022
 2. Základný tarifný plat: od 1 158,- € / mes. / plný úväzok  
 3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do 10.9.2022  s označením „Výberové konanie“.

Informácie  sú  k  dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy  a  ľudské  zdroje  FAD STU,   Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk