Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII  DOCENT FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

Dekan Fakulty  architektúry  a  dizajnu  Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

3 miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent/ka

 pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus

a

pre študijný odbor Dizajn

 

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • naplnenie aktuálne platných kritérií na obsadenie funkcie docenta v odbore habilitačného konania, schválených Vedeckou a umeleckou radou FAD STU
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

     1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni  štúdia  v oblasti    architektúry a urbanizmu:

 • so zameraním na aspekty sociálnych rozmerov udržateľnosti v architektúre a urbanizme a ateliérovú tvorbu na Ústave urbanizmu a územného plánovania
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka

     1 miesto s aktívnym  pôsobením  vo  výučbe  a garanciou  predmetov  v 1. a  2. stupni štúdia v oblasti    dizajnu:

 • so zameraním na produktový dizajn na Ústave dizajnu
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka

     1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni  štúdia  v oblasti    architektúry, urbanizmu a dizajnu:

 • so zameraním na digitálnu a experimentálnu architektúru, dizajn a ateliérovú tvorbu na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry a Ústave dizajnu
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • tabuľka plnenia aktuálnych kritérií na funkciu docent v danom odbore
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia

        mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:   apríl 2021

      5. Základný tarifný plat:   od 1 158,- € / mes. / plný úväzok  

 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú    žiadosť    spolu  s   požadovanými   dokladmi   je   potrebné    doručiť    do   podateľne

        Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr

        do  23.03.2021  s označením „Výberové konanie“.

        Informácie  sú  k  dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy  a  ľudské  zdroje  FAD STU,   Ing. Horňáková,

        t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk