Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH  MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII  DOCENT

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

4 miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent

 pre študijné odbory Architektúra a urbanizmus  a Dizajn

  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore
 • naplnenie kritérií na obsadenie funkcie docenta v odbore habilitačného konania, schválených Vedeckou a umeleckou radou FA STU
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

        2 miesta s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni  štúdia  v oblasti architektúry, z toho:

 • 1 miesto so zameraním na obnovu architektonického dedičstva na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 • 1 miesto so zameraním na občianske budovy a univerzálne navrhovanie na Ústave architektúry občianskych budov

        1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni  štúdia  v oblasti   dizajnu so zameraním na oblasť teórie    a metodológie dizajnu na Ústave dizajnu

         1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni  štúdia  v oblasti  architektúry a interiérového dizajnu, so zameraním na stavebný interiér a technické vybavenie interiéru na Ústave interiéru a výstavníctva 

 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia

      mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:   marec - apríl 2020
 2. Základný tarifný plat:   od 1 158,- € / mes. / plný úväzok  
 3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne

Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr

do 13.02.2020  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk