Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

 1  funkčného  miesta  docenta  pre  študijný  odbor  5.1.1  architektúra a urbanizmus 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
 • naplnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta docent, schválených Vedeckou radou STU
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • predpokladaná garancia a výučba predmetov I. a II. stupňa štúdia v oblasti architektúry a urbanizmu s pôsobením na Ústave architektúry obytných budov
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka

    3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu docent alebo profesor
 1. Predpokladaný termín nástupu:   júl 2018
 1. Základný tarifný plat:   od 880,- €
 1. Podmienky podania žiadosti:

     Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do    7.6.2018  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk