Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výberové konanie pre obdobie akad. rokov 2019/2020 a 2020/2021

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 24 miest:

Vysokoškolský učiteľ (pre vedenie vertikálneho ateliéru)

pre študijné programy Architektúra a urbanizmus, Architektúra, Urbanizmus

 1. Kvalifikačné predpoklady:

 • autorizovaný architekt SKA, resp. splnené kritériá na autorizovaného architekta

  alebo

 • titul docent, resp. profesor v odbore Architektúra alebo Urbanizmus

 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • projekčná, príp. aj pedagogická prax

 • kreativita, organizačné a riadiace schopnosti

 • vízia rozvoja Vertikálneho ateliéru a jeho charakteristika

 • aktívna znalosť cudzieho jazyka

    3.  Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

 • štruktúrovaný profesijný životopis

 • koncepcia pôsobenia vo Vertikálnom ateliéri

 • kópia autorizačného oprávnenia alebo dokladu o udelení titulu doc., resp. profesor (resp. dokladov pre splnenie podmienok na autorizovaného architekta)

POZNÁMKA:

 • v prípade žiadosti tímu vedúcich (2 – 3) toho istého ateliéru je potrebná iba 1 žiadosť

a koncepcia pôsobenia vo Vertikálnom ateliéri, doložená osobnými dokladmi jednotlivých uchádzačov

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópiu dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

4. Predpokladaný termín nástupu:

september 2019

5.Ponúkaný plat: od 1 000,- €/ mes./ plný úväzok

(z toho základný tarifný plat od 843,- € / mes./ plný úväzok)

6. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľneFakulty architektúry STU v  Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava,

najneskôrdo 30.5. 2019 do 12.00 s označením „Výberové konanie “.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje FA STU, Ing. Horňáková,

t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.ska na www.fa.stuba.sk

a u dekana Prof. Gregora na t. č. 0948 875 841; pavel.gregor@stuba.sk