Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 2  funkčných  miest  docentov   pre študijný odbor 5.1.1 architektúra a urbanizmus

      1. Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
 • naplnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta docent, schválených Vedeckou a umeleckou radou FA STU
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • aktívne pôsobenie vo výučbe a garancia predmetov v 1. a 2. stupni štúdia  v oblasti architektúry so zameraním na typológiu obytných budov na Ústave architektúry obytných budov
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia

        mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:   apríl 2019
 2. Základný tarifný plat:   od 968,- € / mes. / plný úväzok  
 3. Podmienky podania žiadosti: Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť  do  podateľne  Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do 15.3.2019  s označením „Výberové konanie“.

        Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, 

        t. č. 02/57 276 229;  0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk