Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Voľba kandidáta na dekana FA STU pre nastavajúce funkčné obdobie rokov 2018 – 2022  

Volebná komisia AS FA STU oznamuje členom AO FA STU, že dňa 21.03.2018 (v stredu) v čase od 10.00 do 12.00 hod. sa uskutoční vo vestibule FA STU navrhovanie kandidátov na dekana pre nastavajúce funkčné obdobie rokov 2018 – 2022. Tajnej voľby sa môžu zúčastniť všetci členovia Akademickej obce FA STU (zamestnaneckej aj študentskej časti).

doc.Ing.arch. Milan Andráš, PhD., predseda volebnej komisie

ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA
FA STU V BRATISLAVE NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022

07. 03. 2018
Voľba volebnej komisie a schválenie organizačného zabezpečenia volieb kandidáta na dekana v AS FA STU.

21. 03. 2018
Navrhovanie kandidátov na dekana tajnou voľbou všetkých členov /zamestnaneckej aj študentskej časti/ Akademickej obce FA STU spoločne vo vestibule fakulty v čase od 10.00 do 12.00 hodiny.

28. 03. 2018
Oslovenie a požiadanie navrhnutých kandidátov na dekana o ich stanovisko ku ich kandidatúre na voľbu dekana FA STU .

06. 04. 2018
Obdŕžanie odpovedí kandidátov na dekana FA STU.

09. 04. 2018
Zverejnenie kandidačnej listiny kandidátov na dekana FA STU.

23. 04. 2018
Odovzdanie životopisov jednotlivých kandidátov a ich volebných programov.

03. 05. 2018
Predstavenie programov jednotlivých kandidátov na zhromaždení Akademickej obce FA STU.

24. 05. 2018
Voľba kandidáta na dekana FA STU pre nastavajúce funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 členmi Akademického senátu FA STU. Prípadné druhé /a viaceré/ kolo/á volieb kandidáta na dekana FA STU sa uskutoční/ia následne po neúspešnej prvej voľbe dekana.

25. 05. 2018
Návrh Akademického senátu FA STU rektorovi na vymenovanie novozvoleného dekana FA STU.

 

 

Bratislava, dňa 07.03.2018
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., predseda AS FA STU