Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Voľby do Akademického senátu STU na funkčné obdobie 2007 – 2011

 

Akademický senát FA STU oznamuje členom zamestnaneckej časti FA STU, že na základe uznesenia AS STU č.28.1/2007 zo dňa 26.2.2007 vyhlasuje voľby štyroch zástupcov FA STU do Akademického senátu STU, na funkčne obdobie 2007 – 2011. Voľby sa budú konať dňa 25.04.2007  t.j. (v stredu)  v zasadacej miestnosti dekana FA STU od 930 do 1130 hod.

V zmysle „Zásad volieb do AS STU“ členmi AS STU, za našu obec, sa stanú 4 kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov aspoň od 50 % voličov, ktorí sa dostavia k voľbám.

Ostatní kandidáti, ktorí získajú hlasy aspoň od 50 % voličov, sa stanú náhradníkmi AS STU na príslušné volebné obdobie. V prípade rovnosti hlasov u viacej kandidátov sa o poradí medzi nimi rozhodne lósom.

Ak v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov do AS STU hlasmi aspoň od 50 % voličov, potom sa bude konať doplňujúce kolo volieb z tých kandidátov, ktorí neboli zvolení v prvom kole. V doplňujúcom kole volieb za členov AS STU budú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov - (Zásady volieb do AS STU,  čl. 6, odst.3 ).

Prípadné doplňujúce kolo volieb bude taktiež 25.04.2007 v zasadacej miestnosti dekana FA STU od 1300 do 1430 hod.

Výsledky volieb budú zverejnené do troch dní na fakultnej výveske AS FA STU , ako aj na www stránke fakulty.

 

Zoznam kandidátov
za zamestnaneckú časť AO FA STU na členstvo v AS STU pre funkčné obdobie 2007-2011

1. Andráš Milan, Ing.arch.PhD.

2. Gregor Pavel, Doc.Ing.arch.PhD.

3. Horník Ľubomír, Doc.Mgr.Artd.

4. Humaj Peter, Doc.akad.soch.

5. Kosnáč Pavel, Ing.arch.

6. Kovač Bohumil, Prof.Ing.arch.PhD.

7. Kráľová Eva, Doc.Ing.PhD.

8. Malovaný Marián, Ing.arch.PhD.

9. Nagy Ernest, Doc.Ing.arch.CSc.

10.Szalay Juraj, Ing.Dr.CSc. 

 

Predseda AS STU odporúča, aby predsedovia senátov fakúlt boli navrhnutí do AS STU.

Ing.arch.Ľubica Selcová, PhD. – predseda volebnej komisie AS FA STU