Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Na riadnom zasadnutí Akademického senátu FA STU dňa 7.6.2010, v súlade so schválenými predpismi a  harmonogramom volieb,  prebehla voľba kandidáta na dekana FA STU pre funkčné obdobie 2010 – 2014 tajným hlasovaním. Na zasadnutí AS bolo prítomných všetkých 21 členov AS FA STU. Každý člen AS FA STU si prevzal proti podpisu  volebný lístok, vyznačil svoju voľbu z troch možností :  volím, nevolím alebo zdržiavam  sa hlasovania na kandidáta na dekana Doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej, PhD.. Následne členovia volebnej komisie sčítali hlasy. Predseda volebnej komisie informoval prítomných s nasledovným výsledkom volieb kandidáta na dekana FA STU :
12 členov AS FA STU hlasovalo za voľbu, 
5 členov AS FA STU hlasovalo proti voľbe a 
4 členovia AS FA STU sa zdržali hlasovania.  
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD bola zvolená za kandidáta na dekana FA STU pre funkčné obdobie 2010 – 2014.
O výsledku volieb bude dňa 8.6.2010 predseda AS FA STU informovať rektora STU, v ktorého kompetencii je podľa zákona 131/2002 Z.z., § 28 bod 2 menovať nového dekana.

1. ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLIEB.
2. VOĽBA KANDIDÁTA NA DEKANA
3. ZÁPISNICA VOLEBNEJ KOMISIE (pridané 13.05.)
4. PROGRAM KANDIDÁTKY NA DEKANA (pridané 21.05.)
5. VÝSLEDKY PRIESKUMU MIENKY AO FA STU (pridané 25.05.)
6. ZÁPISNICA Z VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA  FA STU (pridané 07.06.)