Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FA STU na svojom riadnom zasadaní dňa 13. júna 2006 mal v druhej časti rokovania na programe voľbu dekana fakulty na funkčné obdobie rokov 2006-2010. Predseda volebnej komisie Ing. arch. M. Andráš, PhD. na úvod stručne predstavil jednotlivých kandidátov na funkciu dekana FA STU na obdobie rokov 2006-2010, a to: prof. Ing. arch. Roberta Špačka, CSc., prof. Ing. arch. Petra Gála, PhD. a Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovíta Petránskeho, DrSc. Ďalej senátorov oboznámil s prílohou Štatútu FA STU „Voľba dekana a odvolanie dekana Fakulty architektúry STU.“ Na základe tejto prílohy a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa voľba dekana na nasledujúce funkčné obdobie zrealizovala tajným hlasovaním.

Tajného hlasovania sa zúčastnilo všetkých 21 senátorov. Všetkých 21 hlasov bolo platných. Volebná komisia AS FA STU skonštatovala, že kandidát - prof. Ing. arch. R. Špaček, CSc. obdržal 4 hlasy, kandidát prof. Ing. arch. P. Gál, PhD. získal 3 hlasy a kandidát Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. obdržal 14 hlasov. Z hlasovania vyplynulo, že nadpolovičnú väčšinu hlasov získal Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.

AS FA STU nadpolovičnou väčšinou zvolil kandidáta na funkciu dekana Fakulty architektúry STU na funkčné obdobie rokov 2006-2010 - Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovíta, Petránskeho, DrSc.

V súlade so Štatútom STU čl. 12, ods. 5, písm. e) predsedníčka AS FA STU oznámila rektorovi STU prof. Ing. Vladimírovi Bálešovi, DrSc. výsledky tajného hlasovania. Rektor po zvážení vymenuje nového dekana.