Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva–ABF Slovakia  vyhlasuje 3. ročník celoštátnej študentskej súťaže záverečných  prác bakalárskeho štúdia za rok 2008 o Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva lABF Slovakia  (v texte ďalej „Cena“).

Cieľom súťaže a zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov pri skvalitňovaní  komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Práce do súťaže vyberajú komisie na obhajobách bakalárskych prác.

Podrobné informácie tu...

 

Zriaďovateľ Ceny:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Spoluzriaďovatelia Ceny:

·         Spolok architektov Slovenska,

·         Slovenská komora stavebných inžinierov,

·         Slovenský zväz stavebných inžinierov,

·         Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,

·         Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. 

·         Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – súčasne aj hlavný sponzor ceny.

Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:

I.     sekcia –  Architektúra a urbanizmus,

II.   sekcia – Pozemné stavby.

III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 

IV.    sekcia - Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Kritériá hodnotenia prác:

·         Tvorivý prístup k riešenému problému.

·         Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

·         Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia. 

Organizátor 3. ročníka súťaže  je STU v Bratislave, Stavebná fakulta. 

Prihlásené fakulty do súťaže:

1.      Stavebná fakulta STU v Bratislave,

2.      Fakulta architektúry STU Bratislave,

3.      Stavebná fakulta TU v Košiciach,

4.      Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry,

5.      Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektonickej tvorby,

6.      Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Každá z týchto vysokých škôl vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac  päť  najlepších  záverečných bakalárskych prác v každej sekcii (len akreditované študijné programy vrátane medziodborových príslušnej vysokej školy).

Podanie:

·   prihlášky do súťaže jej vyhlasovateľovi Združeniu ABF Slovakia do 30. júna 2008. 

Odovzdanie:

·   vybraných záverečných bakalárskych   prác vyhlasovateľovi súťaže Združeniu ABF  Slovakia do 30. septembra 2008.

Vyhodnotenie

·       súťažných prác porotou:  do 30. novembra 2008.

Odmeny za ocenené práce

I. miesto         pre  I. až  IV. sekciu                á 15.000 Sk

II. miesto         pre  I. až IV. sekciu                 á   7.000 Sk

III. miesto        pre  I. až IV. sekciu                 á   4.000 Sk

Súčasťou odmien sú aj diplomy, ktoré svojou pečiatkou a podpisom potvrdzujú: Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Združenie ABF Slovakia.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční do 31. decembra 2008 v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia  a príslušnej vysokej školy na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých  ďalších významných odborných periodikách odvetvia architektúry a stavebníctva.