Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pri príležitosti Dňa učiteľov rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. ocenil tento rok aj štyroch profesorov Fakulty architektúry STU. Ocenenia im 28. marca 2017 slávnostne udelil na Fakulte architektúry STU rektorom poverený prorektor STU prof. Ing. Marián Peciar, PhD. za prítomnosti dekanky FA STU doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej, PhD. na úvod Konferencie učiteľov 2017.  Medaila STU bola udelená prof. Ing. arch. Robertovi Špačkovi, CSc. Medaila STU sa udeľuje ako pocta a ocenenie za mimoriadne úspechy v pedagogickej, vedeckovýskumnej práci a za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedeckého poznania alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj. Plakety STU získali prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. a prof. akad. soch. Peter Paliatka. Plaketa STU sa udeľuje pri príležitosti významného životného jubilea zamestnanca STU, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj STU.

Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. bol tiež ocenený malou Medailou sv. Gorazda, za významnú dlhoročnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť v oblasti vzdelávania architektov a dizajnérov na Slovensku i v zahraničí. Ocenenie si prevzal 31. marca 2017 z rúk ministra školstva, výchovy a športu SR Petra Plavčana. 

Srdečne gratulujeme!