Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry sa nachádza v areáli Slovenskej technickej univerzity. Priamo v centre Bratislavy, v blízkosti Prezidentského paláca a vládnych budov. Samotná budova je majstrovským dielom modernej architektúry, ktorá je súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva architekta Emila Belluša. Univerzita sa hlási k významnému dedičstvu, ktoré vytvorili jeho predchodcovia - akademici Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá bola prvou technickou univerzitou založenou v roku 1762 v srdci Európy. Súčasná univerzita bola založená v roku 1937, založením Oddelenia architektúry a stavebníctva v roku 1946, ktoré bolo zrodom architektonického vzdelávania na Slovensku. V roku 1976 bola založená samostatná Fakulta architektúry. V rámci krátkej histórie našej školy, študenti a zamestnanci dosiahli významné výsledky v medzinárodných súťažiach, výskumných projektoch a dizajne. Ambíciou FA STU je prispieť k rozšíreniu získavania vedomostí prostredníctvom vzdelávania a rozvoju vedy. Naši absolventi majú široké spektrum uplatnenia aj vďaka štúdiu, ktoré priamo spolupracuje s priemyslom.

 

Fakulta architektúry STU v Bratislave ponúka svojim študentom široké zabezpečenie aktivít v podobe workshopov, zahraničných a domácich prednášok, architektonických a dizajnérskych projektov. Rovnako nezabúdame aj na zábavu v podobe študentského života, športu a letných plenérov v detašovanom pracovisku Banská Štiavnica, ktoré je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Akademický rok otvárame spoločným privítanímk najmladších študentov na verejnej akcií Manifest, ktorú organizuje FA STU spoločne so študentmi starších ročníkov organizácie Archtung. Počas jedného večera sú pre študentov a širokú verejnosť pripravené akcie v podobe prednášok, premietaní flmov a výmenou skrípt, ktorá ja zavŕšená koncertmi na nádvorí Fakulty architektúry STU v Bratislave. Akademický rok ukončuje verejným prezentovaním semestrálnych prác na udalosti Noc architektúry, ktorá je vyhláseným podujatím medzi odborníkmi, pedagógmi a študentmi.

Počas akademického roka naši študenti pracujú na semestrálnych prácach rôzneho zamerania, spoločne s povinnými a voliteľnými predmetmi, ktoré upevňujú ich schopnosti v budúcej profesijnej kariére. Vybavenie fakulty v podobe Audio – Labu, predajňou odbornej literatúry, CAD – Lab, počítačovej podpory, výstavnou halou, knižnicou, tlačiarenským centrom, modelovňou a kresliarňou im pomáha k úspešnému ukončeniu semestra. Fakulta architektúry ponúka viacero architektonických ateliérov podľa záujmu a zamerania. 

Jedným z nich je aj Ateliér virtuálnej reality, ktorý je jedeným z najprogresívnejšie vyvíjajúcich sa segmentov v oblasti technológii. Pracovný kolektív FA STU sa dlhodobo a systematicky venuje tejto problematike aj v rámci výskumu a hľadá priestor pre jej rozvoj a praktické využitie vo viacerých oblastiach. Potenciál virtuálnej a rozšírenej reality aplikujem v oblastiach prezentácie zaniknutého kultúrneho dedičstva (špecifcky industriálneho dedičstva), vývoja novodobých konštrukcií, parametrickej architektúry, ale i v skúmaní emocionality v digitálnej architektúre. 

Venujeme sa aj projektom, ktoré sú orientované na praktickú výučbu študentov architektúry a dizajnu a vytvorenie udržateľnej hodnoty v podobe experimentálnej stavby (experimentálnej drevenej klimatickej mikroarchitektúry pre pozorovanie prírody) s environmentálnym charakterom s priaznivým dopadom na rozvoj ekoturistiky v dunajskom regióne. Cieľom takéhoto typu projektu je prehĺbenie skúseností s obdobnou formou výučby ako je learning by doing či hands on project, ktorými si študenti a pedagógovia rozvíjajú svoje tvorivé, technické, sociálne a komunikačné zručnosti, ako aj environmentálnu uvedomelosť, a to vďaka multidisciplinárnemu a multikultúrnemu charakteru projektu. Tieto zručnosti im výrazne pomôžu sa lepšie uplatniť na trhu práce vo svojom odbore a tiež v príbuzných odboroch. 

Z oblasti dizajnu sme jedným z autorov projektu Flowers for Slovakia, ktorý získal celosvetový úspech. Flowers for Slovakia je mimoriadnym projektom pre mimoriadne talenty. Jedinečné výstavné zbierky vyvinuté v rámci tejto platformy sú inšpirované ľudovými remeslami a tradíciami a propagujú kultúrne dedičstvo Slovenska v zahraničí prostredníctvom jazyka súčasného dizajnu. Študentom dizajnu venujeme šancu zažiť profesionálne prostredie prostredníctvom netradičných prostriedkov súčasného dizajnu. Študenti majú jedinečnú možnosť spolupracovať so skúsenými dizajnérmi ako je Lars Kemper a Petr Olah.