Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V srdci Liptova, na polceste medzi Liptovským Mikulášom a Podbanským, pod neďalekými tatranskými končiarmi, leží malebná obec Vavrišovo. V nej sa 23. – 25. októbra 2019 uskutočnil workshop zameraný na dokumentáciu vybraných hospodárskych objektov – historických stodôl v lokalite Bôrovie. Táto akcia bola súčasťou cvičení z predmetu Obnova pamiatok a grantového projektu KEGA č. 064STU-4/2017 „Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historických objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zamerania“ (Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok).

Dvadsaťtri študentov tretieho ročníka zameriavalo pôdorysy, pohľady a rezy ôsmich vavrišovských stodôl, fotografovali interiéry objektov a exteriéry tohto unikátneho urbanistického súboru a začali vyhotovovať meračskú dokumentáciu. Dopracovanie zadania je naplánované na zvyšok semestra: okrem jednotlivých zameraní bude obsahovať identifikáciu kultúrno-historických hodnôt a rámcové metodické varianty nového využitia existujúcich stodôl.

Študenti v teréne získali vedomosti a praktické zručnosti potrebné nielen pri obnove pamiatok, ale aj v modernej architektonickej tvorbe, keďže potreba manuálnych domeraní je stále aktuálna. Súčasne sa oboznámili s fungovaním týchto hospodárskych objektov a ich zaujímavými konštrukciami. Výsledky budú zároveň slúžiť ako príprava na ateliérovú tvorbu, ktorá prebehne v letnom semestri. 

Neoddeliteľnou súčasťou workshopu boli odborné prednášky vedúcich pedagógov B. Polomovej (význam pamiatkových výskumov), S. Farkašovej (potenciál malých architektúr pre nové využitie) a P. Baxu (dobové mapové podklady). Starostka obce Ľ. Chlebová hovorila o dejinách a územnom pláne Vavrišova; architekt Peter Kulašíkz Krajského pamiatkového úradu Žilina, pracovisko Ružomberok, poukázal na unikátnosť zástavby a priblížil možné smery jej obnovy.