Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Projekt DANUrB, ktorý spolufinancovaný Európskou Úniou prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu, dokončil prvý rok svojej implementácie. Tento míľnik pre všetkých partnerov projektu vyústil stretnutím a pracovným workshopom, ktoré boli zorganizované v dňoch od 1. do 3. marca 2018 na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ich cieľom bolo posúdenie pokroku v rámci projektu, zhrnutie dosiahnutých výsledkov a určenie ďalšieho postupu prác.Po úvodných prejavoch vedúceho projektu Bálinta Kádára (Univerzita BME v Budapešti) a dekanky Fakulty architektúry STU Ľubice Vitkovej, boli všetci účastníci privítaní Simonou Ene, ktorá zastupovala Sekretariát Dunajského nadnárodného programu ako hlavného garanta a kontrolóra projektu. V úvode popriala účastníkom veľa šťastia v ich budúcej práci a vyjadrila svoju ochotu reagovať na všetky problematické otázky.

Prvý deň stretnutia sa venoval najmä hodnoteniu dosiahnutých úspechov a výsledkov v rámci všetkých siedmich pracovných balíkov tzv. workpackages - WPs. Po menežérskych a finančných otázkach bola prezentovaná agenda komunikácie projektu s využitím podrobných štatistických údajov, a ktorá sa týkala všetkých projektových aktivít. Posledných dvanásť mesiacov projektu bolo pomerne plodných, no zároveň aj náročných. Projektoví partneri zorganizovali takmer 240 interných koordinačných stretnutí, 49 stretnutí s asociovanými partnermi projektu, zúčastnili sa 47 diskusií so zúčastnenými / zainteresovanými stranami tzv. stakeholdermi, participovali na 33 medzinárodných konferenciách (ako napr. v Číne, Portugalsku, Grécku, Švajčiarsku, Maďarsku, Srbsku, Slovensku, Rakúsku a pod.), či napísali 14 vedeckých štúdií a rovnaký počet výskumných správ. Nasledovali podrobné prehľady o aktuálnom stave vo WP3 - Výskumná platforma, WP4 - Kultúrna sieť a WP5 - Priestorové štúdie. Toto bilancovanie viedlo k dohode o efektívnej spolupráci a koordinácii dôležitých výstupov projektu ako sú napr. informačné listy o kultúrnom dedičstve a zainteresovaných stranách tzv. datasheets, kniha o projekte DANUrB, katalógy študentských prác, databáza GIS, či putovné výstavy vo vybraných lokalitách pozdĺž Dunaja. Stratégia DANUrB, ktorá sa postupne formuluje v rámci šiesteho pracovného balíka, bude vo výsledku založená na vstupoch všetkých projektových partnerov a na základe výsledkov z predchádzajúcich pracovných balíkov. Ďalšia prednáška sa venovala Turistickým trasám, ktoré boli uvedené zástupcami aplikácie Pocked Guide. Veľmi zaujímavou súčasťou tohto panelu bola aj prezentácia realizovaných aktivít, podujatí, výstav, participatívnych akcií alebo mikrolaboratórií spojených s Dunajom, ako napríklad projekty "Rozšírená záhrada" či "Projekt Photovoice". Po všetkých prezentáciách a vystúpeniach vyjadrila Simona Ene svoju spokojnosť s priebehom projektu a opísala ho ako veľmi dobre a efektívne riadený. Navrhla zvážiť účasť zástupcov projektu DANUrB na Výročnom fóre EÚ stratégií pre podunajskú oblasť, ktoré sa bude konať 17.-18. októbra 2018 v Sofii a bude sa zaoberať metodikou stratégií a podujatiami súvisiacich s riekou Dunaj. Prvý deň stretnutia zakončil vedúci projektu predstavením štruktúry nadchádzajúcich podujatí v mestách Ilok, Backa Palanka a Novom Sade v dňoch 6.-9. mája 2018, stretnutia v Ruse / Giurgiu a Vidin / Calafat, ktoré sa bude konať v septembri 2018, informoval o výlete po delte Dunaja v máji 2019, ako aj o záverečnej konferencii organizovanej 29. júna 2019 v Štúrove a Ostrihome.Druhý deň stretnutia sa začal diskusiou o jednom z konečných výstupov projektu DANUrB, o knihe venovanej nepreskúmanému kultúrnemu dedičstvu v komunitách pozdĺž Dunaja. Následne boli partneri rozdelení do troch skupín podľa jednotlivých častí knihy a diskutovali o všetkých operatívnych postupoch týkajúcich sa jej zadefinovaných kapitol. Výsledky študentských workshopov a návrhy intervencií pre pilotné mestá ako sú Štúrovo, Komárno, Golubac, Novi Sad a študentské práce z Budapeštianskej univerzity budú počas realizácie projektu predstavené prostredníctvom troch katalógov. V tejto súvislosti bol predstavený aj grafický návrh knižnej publikácie a katalógov vypracovaný na našej fakulte. Po tejto sekcii uviedol stav pokroku pri vytváraní GIS databázy tím z TU Wien, ktorý pre uľahčenie prác vypracoval detailnú šablónu a informačnú príručku. Počas celého trojdňového stretnutia bola vo foyer fakulty inštalovaná výstava informačných listov o zainteresovaných stranách a vytipovanom kultúrnom dedičstve. Tieto nadobudnuté informácie slúžia ako pracovné dokumenty a poskytujú účinný spôsob na pochopenie významu rôznych druhov dedičstva, ktoré sa nachádzajú pozdĺž Dunaja. Sú zamerané na také objekty, ktoré majú všeobecnú hodnotu alebo autentickosť, ktoré sa hodia do matice projektu DANUrB z hľadiska tematiky a rozsahu a, nakoniec, ktoré môžu zvýšiť zapojenie miestnych aktérov s cieľom zlepšiť kvalitu života miestnej komunity a zviditeľnenia miestnej identity. Na konci tretej periódy riešenia projektu budú všetky tieto dáta implementované do GIS databázy ako aj do aplikácie Pocket Guide, ktorú v súčasnosti využíva viac ako 1 milión užívateľov po celom svete. Výsledkom budú tzv. tematické turistické trasy, ktoré budú sprevádzať a informovať užívateľa po vybraných lokalitách okolo Dunaja. Posledná prezentácia bola venovaná už spomínanej DANUrB stratégii, ktorá bude užitočná pre všetky zainteresované strany, nielen pre partnerov projektu. Predstavuje dokument spoločného využívania poznatkov a koncentruje súbor nástrojov umožňujúcich implementáciu strategických aktivít založených alebo vzťahujúcich sa na kultúrne dedičstvo. Svojím časovým rámcom a cieľmi je orientovaná na spoluprácu medzi samosprávami a rôznymi aktérmi pôsobiacich v povodí Dunaja. Z hľadiska riadenia projektu, veľmi dôležitou súčasťou tohto workshopu bolo stretnutie riadiaceho výboru - tzv. Steering committee meeting, na ktorom sa zhromaždilo viac ako 20 vedúcich pracovných skupín a projektových manažérov, ktorí diskutovali o celkovom pokroku projektu.


Tretí a posledný deň stretnutia a workshopu partnerov v Bratislave pokračoval dvomi exkurziami, ktoré boli zamerané na prieskum a spoznávanie Bratislavského kraja. Prvá z nich viedla do Slovenskej národnej galérie. Generálna riaditeľka Alexandra Kusá predstavila súčasné plány tejto inštitúcie a tiež jej komunikačnú stratégiu týkajúcu sa organizovaných podujatí a aktivít. Po jej vystúpení nasledovala prezentácia prof. Pavla Paňáka, jedného z autorov projektu rekonštrukcie galérie. Účastníkom predstavil budúci vzhľad budov galérie, ich funkčnú náplň, ale aj ich nové prepojenie s pešou zónou Starého mesta a Dunaja. Následne, po spoločnom obede sa všetci partneri presunuli do galérie Danubiana | Meulensteen Art Museum Bratislava, ktorá sa nachádza hneď na brehu rieky niekoľko kilometrov po prúde od centra mesta. Táto exkurzia venovaná súčasnému umeniu zakončila celé toto výročné podujatie projektu DANUrB.

Tento projekt je spolu financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.)