Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú prezentáciu prvej súbornej vedeckej monografie,  venovanej dielu bratislavských staviteľov, architektov a stavebných podnikateľov Feiglerovcov dňa 31. MARCA 2016 o 16.00 V ČERVENOM SALÓNE APPONYIHO PALÁCA, MÚZEUM MESTA BRATISLAVY, RADNIČNÁ 1, BRATISLAVA. 


Kniha Storočie Feiglerovcov (vydavateľstvo TRIO Publishing, 2015) autorov Jany Pohaničovej a Petra Buday ponúka príbeh štyroch generácií architektonicko-staviteľskej rodiny Feiglerovcov. Predstavivosť, zručnosť, kumšt i hrdosť na profesiu, odovzdávanú z generácie na generáciu, vytvorili z tejto rodiny fenomén aj v širších zemepisných a dejinných súvislostiach. Napriek tomu o ich činnosti a dedičstve vie verejnosť pomerne málo. Publikácia je pôsobivou kombináciou vedeckej monografie a literatúry pre širší okruh záujemcov. Funkčne spája charakteristiky života a tvorby jednotlivých osobností rodiny (aj v kontexte doteraz málo známych uhorských súvislostí) so štýlovo-typologickou líniou ich tvorivého profilu a odborným popisom vybraných stavieb. Čitateľom tak predstavuje mimoriadny tvorivý potenciál i praktický dosah Feiglerovcov v širokej škále typologických druhov a v rozmanitosti slohov i štýlov – od končiaceho sa baroka až po nastupujúcu modernu. Úsilie autorov plasticky priblížiť významnú architektonickú rodinu početnej odbornej i laickej verejnosti podporuje výpravný obrazový a dokumentačný materiál s množstvom fotografií, plánov, nákresov a skíc či fotoreprodukcií. 

Publikácia, ktorá je výsledkom dlhodobej výskumnej činnosti autorov realizovanej na pôde FA STU a nadväzuje na nedávny zahraničný výstavný projekt 2xDLHÉ STOROČIE (realizované s podporou PRO SLOVAKIA), je určená nielen akademickým či praktickým odborníkom a študentom v oblasti architektúry, staviteľstva a kultúrnej histórie, ale aj iným záujemcom o kultúrne dedičstvo a dejiny Bratislavy v širších stredoeurópskych súvislostiach.

Za autorov prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

feigler


Napísali o knihe:

 prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (historik, Slovensko)
Každé mesto má svoju tvár a svojho ducha. Tí, čo dávajú stavať jednotlivé stavby, tí, čo ich navrhujú a tí, čo ich realizujú, sa rozhodujúcim spôsobom podieľali a podieľajú na utváraní špecifickej tváre i ducha každej mestskej lokality. V Prešporku (Bratislave) 19. storočia zohrávala takúto úlohu „dynastia“ Feiglerovcov, ktorí kontinuálne, v priebehu troch generácií a jedného storočia výrazne prispeli k neopakovateľnej podobe mesta, ktoré nebolo ani metropolou, ani perifériou, ležalo medzi Budapešťou a Viedňou, navyše na kultúrnej a mentálnej hranici a profitovalo z týchto osobitých daností. 

... Predložená monografia nielenže sumarizuje všetky doterajšie poznatky o Feiglerovcov ako staviteľoch, architektoch a podnikateľoch, viaceré z nich koriguje, ale súčasne výrazne posúva hranice nášho doterajšieho poznania. prof. Ing. arch Peter Pásztor, PhD. (architekt, Slovensko)
... v krátkom čase sa dostáva do rúk čitateľa opäť jedno skvostné dielo, mapujúce staviteľstvo nesmierne zaujímavého 19. storočia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnilo charakter našich miest.
Práve príklad Feiglerovcov ma utvrdzuje v mojom názore, že mnohokrát práve zo strany architekta  pridaná nová hodnota, tvorivo rozvíjajúca kvalitu pôvodného architektonického konceptu, dokáže posunúť dielo do inej roviny a je zárukou jej ďalšej existencie v rovine plnohodnotnej architektúry, spĺňajúcej požiadavky svojej doby. Dôležité je si uvedomiť, že pôsobenie Feiglerovcov spadá do obdobia ešte len rodiacej sa pamiatkovej starostlivosti – napriek tomu sa dá ich prínos do prostredia Bratislavy hodnotiť ako mimoriadne kultivovaný, disciplinovaný, nesebastredný. Povedzme si to rovno – bez ich architektúry si dnes už to mesto, ktoré sa stalo pod novým menom medzitým metropolou, už ani nevieme predstaviť!Mgr. András Hadik (historik umenia, Maďarsko)
Po výskumoch predošlých dekád sústreďujúcich sa na veľké mená, sa pozornosť bádateľov postupne koncentruje na miestnych tvorcov, ako „lokálne fenomény“, bez ktorých by bol obraz architektúry 19. storočia nanajvýš fragmentárny a jednostranný.

Kniha, ktorú čitateľ drží v ruke, vypovedá o osudoch takejto staviteľskej dynastie. Bratislavskí Feiglerovci predstavujú učebnicový príklad prijímania aktuálnych podnetov a ich tvorivého pretavenia do formy žiadanej a prijateľnej v prostredí našich miest. Ich dlhotrvajúca činnosť rozhodujúcim spôsobom poznamenala vzhľad Bratislavy, ich hlavného, no zďaleka nie jediného pôsobiska. 

Publikácia sumarizuje doterajšie názory na tvorbu Feiglerovcov, rozširuje poznatky o nej, efektným spôsobom približuje hlavné oblasti ich životného diela a v neposlednom rade ponúka dôležité podnety k bádaniu architektúry 19. storočia.