Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pre potrebu študentov pripravili v CVTI SR v 2. polroku 2012 sériu troch zaujímavých seminárov z oblasti priemyselného vlastníctva. Keďže vysokoškolskí študenti a doktorandi sú tí, u ktorých sa predpokladá vedeckovýskumná aktivita  a tvorivosť, je potrebné , aby si výsledky svojej činnosti vedeli aj chrániť. 

Ambíciou nášho Strediska patentových informácií PATLIB v Centre VTI SR je prispieť k zvýšeniu informovanosti  populácie, v tomto prípade študentov, o otázkach priemyselno-právnej ochrany a k jej popularizácii.

Semináre budú zamerané na potrebu právnej ochrany,  vysvetlenie základných pojmov, formy prihlasovania, finančné náklady, ekonomický prospech chránených produktov, informovanie o dôležitých stránkach s informačnými zdrojmi  o patentoch, úžitkových vzoroch, dizajnoch a ochranných známkach, ako aj praktické ukážky ich vyhľadávania.

Predpokladaná doba trvania každého seminára je  cca 3 hodiny.
Prednášajúcimi budú lektori z Úradu priemyselného vlastníctva SR a z nášho strediska PATLIB.

-          25. október 2012 o 10.00 hod.      
Ako chrániť svoje nápady
Patenty a úžitkové vzory – čo sú a ako ich získať, patentovanie v zahraničí, obchodné využívanie patentovanej technológie

-          22. november 2012 o 10.00 hod.  
Kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch
Národné, európske a medzinárodné databázy

-          12. december 2012 o 10.00 hod.  
Dizajny a ochranné známky
Čo sa nimi chráni. Informačné zdroje

Záujem o účasť na niektorom zo seminárov a počet študentov nahláste láskavo na uvedené adresy: patlib@cvtisr.sk, maria.harachova@cvtisr.sk.

Napriek tomu, že na semináre sme chceli prilákať predovšetkým študentov, radi uvítame aj  pedagógov a vedeckých pracovníkov, ktorých tieto témy zaujímajú.

PhDr. Mária Harachová
Stredisko patentových informácií PATLIB
Centrum VTI SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava