Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V prostredí Banskej Štiavnice - lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra pre obnovu architektonického dedičstva (Architectural Research Center on Heritage and Art education - ARCHA) sa v termíne 5. augusta - 30. septembra 2017 uskutoční druhý ročník podujatia Schemnitz ARCH+A days, zameraného na popularizáciu a vzájomné priemety architektúry a súvisiacich umení.

2.ročník podujatia predstaví v priebehu takmer 2 mesiacov tri zaujímavé aktivity:

-  Schemnitz ARCH+A day,
-  Jesenná univerzita architektúry,
-  Dni európskeho kultúrneho dedičstva - slávnostné ukončenie,

ktoré spája hlavný spoluorganizátor akcie: Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum pre obnovu architektonického dedičstva - ARCHA, Fakulty architektúry STU v Bratislave.

____________

Súčasťou otváracieho podujatia 5. 8. 2017 je výstava a blok prezentácií 7 významných predstaviteľov architektonickej tvorby a súvisiacich umení, reflektujúcich ich umeleckú tvorbu - Schemnitz ARCH+A day 2017

Dramaturgia podujatia vychádza z hlavného cieľa projektu: popularizácie vzájomných priemetov architektúry a súvisiacich umení (vizuálne umenie, scénografia, divadlo, film, hudba a literatúra) . Autor koncepcie projektu (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.) a kurátorka výstavy (doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.) vychádzali zo zámeru predstaviť presahy a súvislosti architektúry (architekti Henrieta Moravčíková a Peter Nižňanský) a dizajnu (dizajnér David Karásek) s inými druhmi umenia. V roku 2017 sa budú prezentovať zástupcovia výtvarného umenia a scénického výtvarníctva (Slavomír Bachorík  a Lucia Škandíková) ale aj predstavitelia filmovej tvorby o architektúre (Bedřich Ludvik), či predstavitelia umení, ktoré zdanlivo s architektúrou nesúvisia (hudobná tvorba), ktorý však prezentujú napr. spoločné princípy teórie a kompozície v hudobnej a architektonickej tvorbe (Norbert Bodnár). 

Zámerom projektu je predstaviť umelcov žijúcich či tvoriacich v regióne Banskej Štiavnice (Peter Nižňanský a Slavomír Bachorík), umelcov s celoslovenskou pôsobnosťou (Norbert Bodnár) ako aj s medzinárodným presahom (Lucia Škandíková, Henrieta Moravčíková), či významných zahraničných umelcov a autorov (Bedřich Ludvik , David Karásek). 

V dramaturgii podujatia majú zastúpenie autori, ktorý sú už dostatočne v povedomí verejnosti, ako aj mladšia umelecká generácia, ktorých tvorba (s významnými úspechmi a oceneniami) nie je zatiaľ verejnosti všeobecne známa:

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, uznávaná osobnosť v oblasti teórie a kritiky súčasnej architektúry. Je dvojnásobnou nositeľkou Ceny Literárneho fondu a dvojnásobnou laureátkou Ceny Martina Kusého za teoretické dielo v oblasti architektúry. 

Mgr. A. David Karásek, významný český dizajnér, autor mobiliáru a dizajnérskych výrobkov pre verejné priestory, ktoré našli uplatnenie nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj na olympiáde v Rio de Janeiro. Nositeľ významných ocenení (Eco City Grand 1995, Národná cena za dizajn 1996, Excelentný Dizajn 2002, 2004). 

Bedřich Ludvik, český dramaturg, spisovatel, textár, hudobný skladateľ, scenárista a režisér. Autor a režisér filmu o architektúre pražských veží (Praha město věží). 

Ing. arch. Peter Nižňanský, architekt, od roku 1994 pôsobiaci v Banskej Štiavnici. Autorsky sa podieľal na viacerých obnovách výnimočných historických architektúr v Banskej Štiavnici (Starý zámok, Kalvária). 

Mgr. A.  Slavomír Bachorík, výtvarník a pedagóg, známy tvorbou sklených plastík, svetelných objektov ale aj drevených "architektonických" skulptúr, ktorý je aj scénickým výtvarníkom, kde získal viacero ocenení. Pravidelne vystavuje vo významných európskych galériách (Viedeň, Rím, Florencia). 

Norbert Bodnár, slovenský hudobný skladateľ, s výrazným zmyslom pre hudobnú obrazotvornosť. Autor viacerých opier, baletov a symfónií. Pôsobí aj ako pedagóg hudobnej teórie a kompozície. 

Mgr. A.  Lucia Škandíková, scénická výtvarníčka. Venuje sa divadelnej a filmovej scénografii,  v autorskej tvorbe sa zameriava na dokumentárne divadlo, inštalácie a dizajn. Ako scénografka realizovala predstavenia tak v Českej republike (ND Praha, Stavovské divadlo) ako aj v Európe (Slovinsko, Estónsko). Svoju tvorbu prezentovala aj na Pražskom quadrienále. 

Projekt pokračuje v tradícii pravidelných popularizačných prednášok významných slovenských a medzinárodných umelcov a je organizovaný Vzdelávacím a vedeckovýskumným centrom pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Bratislave - ARCHA  s  Hudobnou a umeleckou akadémiou J. Albrechta, ICOMOS Slovensko a Mestom Banská Štiavnica, v rámci Banskoštiavnického kultúrneho leta.

Kladie si za cieľ vytvorenie komunikačnej, popularizačnej a vzdelávacej platformy medzi umeleckým a  akademickým prostredím, protagonistami súčasného umenia, architektúry a dizajnu s verejnosťou. Jeho cieľom je tiež obohatiť a prehĺbiť aktuálnu umeleckú diskusiu na Slovensku, vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti a popularizovať vzájomné priemety architektúry, dizajnu a súvisiacich umení v prostredí Banskej Štiavnice - lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

____________


2. podujatím je Jesenná univerzita architektúry -  10. - 17. septembra 2017. Už 7. ročník workshopu pre študentov odborov architektúra, dejiny umenia, pozemné stavby, geodézia a etnológia je venovaný
dokumentácii ľudovej architektúry v BŠ regióne (Beluj, Prenčov, Sv. Anton). Osvedčený tím pedagógov a odborných lektorov z rôznych odborov bude počas tohto týždňa priamo v teréne realizovať terénny prieskum a dokumentáciu vybraných objektov v lokalitách Beluj, Prenčov a Sv. Anton. Súčasťou podujatia sú aj odborné prednášky a verejná prezentácia výsledkov JUA vo výstavných priestoroch objektu ARCHA.

Podujatie je organizované Vzdelávacím a vedeckovýskumným centrom pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Bratislave - ARCHA  v spolupráci s  ICOMOS Slovensko a Mestom Banská Štiavnica.

Podujatie podporilo z verejných zdrojov Ministerstvo kultúry SR - program Obnov si svoj dom.

Záverečným podujatím ARCH-A days 2017 je slávnostné ukončenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva - 28. 9. - 30. 9. 2017.

Podujatie otvorí verejná tlačová beseda organizačného výboru DEKD (28. 9.2017) v priestoroch ARCHA, ktorá predovšetkým predstaví súhrn aktivít na území Slovenska v rámci DEKD. Súčasťou akcie bude aj vyhlásenie súťaže Národného komitétu ICOMOS Slovensko: "Dedičstvo pre budúcnosť", ocenenie aktivít z oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktoré sú  výrazným prínosom k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva Slovenska, so spoločenským dosahom. Súčasťou súťaže je aj vyhlásenie "ohrozenej pamiatky roka", za účelom získania spoločenskej podpory na jej záchranu.

Tlačová beseda bude aj pozvánkou na záverečné podujatia DEKD uskutočnené v Banskej Štiavnici (29.- 30. 9.2017), s krátkou prezentáciou vybraných objektov sprístupnených netradičnou formou: Kostola sv. Kataríny a meštianskeho domu na Radničnom nám. č.2.

Podujatie je organizované  NK ICOMOS Slovensko a Združením historických miest a obcí Slovenska, v spolupráci so Vzdelávacím a vedeckovýskumným centrom pre obnovu architektonického dedičstva FA STU v Bratislave - ARCHA a Mestom Banská Štiavnica.

Podujatie podporilo z verejných zdrojov Ministerstvo kultúry SR - program Obnov si svoj dom.

kontakt: prof. Pavel Gregor, PhD., prof.pavelgregor@gmail.com, tel.: 0905 717586