Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študentov sa snažím viesť k tomu, aby rozmýšľali nad svojimi osobnými cieľmi a na základe nich si vyberali projekty, ktoré im pomôžu “vyrásť”, hovorí Michala Lipková, vedúca Ústavu dizajnu na FAD STU.

 

Dizajn je jedna z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa disciplín, ako sa podľa Vás darí  vychovávať študentov pre budúcnosť nie pre minulosť dizajnu?
Určite si nemyslím, že mám dosť skúseností, aby som to vedela stopercentne objektívne posúdiť. Za šesť rokov vedenia ateliéru som si však uvedomila,  že prepojenie projektov s reálnym kontextom - či už je to práca pre začínajúce firmy alebo riešenie aktuálnych spoločenských problémov - študentov oveľa viac motivuje. Zároveň sa prostredníctvom týchto zadaní viac naučia.
Druhá vec, ktorú v súčasnej dobe považujem za extrémne dôležitú, je klásť dôraz na individuálny prístup a osobnú špecializáciu študentov. S každým ateliérovým projektom by sa študent mal naučiť niečo nové. Snažím sa študentov viesť k tomu, aby rozmýšľali nad svojimi osobnými cieľmi  a na základe nich si vyberali projekty, ktoré im pomôžu “vyrásť”. Škola by im mala pomôcť zorientovať sa v oblastiach, ktoré ich zaujímajú - aby sa v nich mohli čo najlepšie uplatniť.


foto: Julia Karczewska

Vertikálny ateliér TR1MTAB pod Vaším vedením je na FAD STU aktívny od akademického roku 2016/2017. Čo sa za tie roky zmenilo na jeho zameraní?
Zameranie sa nezmenilo, ale verím, že sa jasnejšie vyprofilovalo. Keďže na škole paralelne rozvíjam viacero aktivít, idea značky TR1MTAB vznikla koncom roka 2017 kvôli potrebe zastrešiť a lepšie pomenovať špecifický typ projektov, ktorým sa ateliér venuje. Diverzita projektov je stále veľká, ale majú jasné spoločné tematické okruhy - obehové hospodárstvo, sociálne inovácie, nové ekonomické modely. Vyhľadávame interdisciplinárnu spoluprácu (či už s výskumom, začínajúcimi firmami alebo tretím sektorom) a zameriavame sa na skoré fázy vývoja inovatívnych produktov s pozitívnym spoločenským dopadom. Aj preto “prototypovanie zmeny” - žiadny študentský projekt nezmení svet zo dňa na deň, ale som presvedčená že k tomu vieme efektívne prispieť.


Vizuálna identita ateliéru TR1MTAB, grafický dizajn Ⓒ Peter Chmela

V popise vášho ateliéru píšete, že reálnosť projektov a možnosť ich priameho dopadu na prax považujete za dôležitý vzdelávací moment. Akými prostriedkami sa dá dosahovať čo najväčšia prepojenosť štúdia s praxou?
Je to o otvorenosti k prichádzajúcim ponukám na spoluprácu, ale aj o aktívnom vyhľadávaní príležitostí. Som presvedčená o tom, že naši študenti dokážu aj za krátky čas trvania projektu vytvárať riešenia, ktoré majú hodnotu pre podnikateľské prostredie. Vieme experimentovať a validovať nápady, na čo častokrát v praxi nie je čas. STU ponúka široké spektrum možností na nadväzovanie spoluprác medzi výskumnými pracoviskami na jednotlivých fakultách. Je to beh na dlhú trať, strategické hľadanieinterdisciplinárnych presahov, ktoré dávajú zmysel.
V rámci FAD STU pôsobíte spolu s doc. Petrom Olahom aj v ateliéri, ktorý vznikol vďaka dlhodobej spolupráci FAD STU so Škoda Auto. Mohli by ste priblížiť, ako táto kolaborácia vznikla?
Vďaka profesorovi Paliatkovi a docentovi Olahovi FAD STU spolupracuje so Škoda Auto viac než desať rokov. Spolupráca mala za ten čas rôzne formy a stále sa vyvíja. Je to cenný dialóg s priemyslom, ktorý nám umožňuje pracovať s najnovšími technológiami.


Čo konkrétne prináša študentom?
Pracovať na projektoch v MX lab-e študentom prináša možnosť počas semestra konzultovať svoje projekty priamo s dizajnérmi zo Škoda Design. Študenti majú zároveň možnosť uchádzať sa o internú stáž v dizajnérskom štúdiu v Mladej Boleslavi, ktorých sa nám podarilo zrealizovať už viac než dvadsať. Vďaka finančnej podpore máme možnosť realizovať komplexné VR simulácie a fyzické modely automobilových interiérov alebo ich častí, ktoré sú vďaka spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI častokrát aj interaktívne. V neposlednom rade je tu pre študentov možnosť získať zamestnanie. Na rôznych dizajnérskych oddeleniach v Škoda Auto pracuje už päť našich absolventov, ktorí sa podieľali na spomínaných projektoch fakultnej spolupráce - Petra Debnárová na oddelení Color and Trim, Matej Dubiš a Ján Rehák na oddelení HMI, Stanislav Sabo a Boris Kovalík na oddelení interiérového dizajnu.


Ako vidíte budúcnosť navrhovania vo virtuálnej reality? Nahradí raz úplne škicovanie tužkou na papieri?
Technológie nikdy prirodzené interakcie nenahradia, trend je v súčasnosti skôr opačný. Digitálna vrstva inteligentných produktov čoraz viac “mizne”, vnára sa do fyzických objektov. Technológie realitu rozširujú, ponúkajú nám nové možnosti. Dobrým príkladom je v kontexte VR softvér Gravity Sketch, s ktorým v rámci MX lab-u pracujeme. Prináša možnosť modelovania v 3D prostredí v reálnej mierke s využitím gestickosti prirodzených pohybov. Potenciál technológií - ako ho vnímame v MX lab-e - je v objektivizácii dizajnérskeho procesu, dematerializácii procesov, v novom pohľade na prezentáciu a testovanie návrhov.


V jednom z rozhovorov ste sa vyjadrili, že dizajn zážitku je oblasť, ktorej sa chcete v blízkej budúcnosti na FAD STU venovať systematicky. Môžete priblížiť ako?
Tento semester sme spustili na FAD výuku voliteľného predmetu “Dizajn užívateľského zážitku”, ktorý sa snažíme formovať v spolupráci s odborníkmi z firiem a v spolupráci s profesorkou Vandou Benešovou z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT. Verím, že je to len začiatok našej spolupráce a podarí sa nám vzdelávanie v tejto oblasti na FAD rozvinúť v oveľa väčšej miere.


Foto: Flowers for Slovakia, kolekcia Taste my Story, foto Ⓒ Petra Hurai, The Shamrock Green


Od roku 2013 vediete OZ Flowers for Slovakia, ktorá dáva možnosť promovať slovenský dizajn aj v zahraničí. Aký nový projekt pripravujete v rámci tohto združenia?
Na jeseň 2021 sme odprezentovali Taste my Story, našu najnovšiu kolekciu na festivale Bratislava Design Week a na Designblok-u v Prahe. Výstavný projekt je výsledkom spolupráce s doktorandkami Vandou Gábrišovou a Petrou Hurai, vďaka ktorým bola kolekcia podporená silným komunikačným konceptom. Pandémia zamiešala karty v oblasti vystavovania v zahraničí, priniesla nové spôsoby sieťovania a otázky spojené so zmysluplnosťou globálneho cestovania. Momentálne nový projekt ešte nepripravujeme, ale neznamená to, že nebude.


Nedávno ste obhajovali habilitačnú prácu: "Prototypovanie zmeny". V čom vy osobne vidíte jej prínos?
Ak táto kvalifikačná práca prispeje k diskusii o súčasnej forme a cieľoch dizajnérskeho vzdelávania na slovenských univerzitách, budem to považovať za úspech.

 

Zhovárala sa: Zuzana Uličianska

 

Michala Lipková pôsobí ako vedúca Ústavu dizajnu na FAD STU v Bratislave, kde zároveň vedie ateliér produktového dizajnu TR1MTAB so zameraním na interdisciplinárne spolupráce. Od roku 2013 vedie OZ Flowers for Slovakia, platformu prezentujúcu slovenský dizajn v zahraničí. Je facilitátorkou medzinárodnej vzdelávacej platformy Holis.