Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslav Fikar dnes udelil šiestim pedagógom STU Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti v roku 2020. Súčasne odovzdal cenu Učiteľ roka, ktorú na základe výsledkov hlasovania študentov získal Martin Brček zo Stavebnej fakulty STU. Stalo sa tak na online podujatí pri príležitosti Dňa učiteľov.

Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti udelil rektor STU na základe odôvodnených návrhov dekanov jednotlivých fakúlt. Prevzali si ich:

doc. Ing. Peter Makýš, PhD. zo Stavebnej fakulty STU,
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. z Fakulty architektúry a dizajnu STU,
prof. Ing. František Janíček, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU,
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. z Materiálovotechnologickej fakulty STU,
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. Z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a
Mgr. Peter Letavaj, PhD. zo Strojníckej fakulty STU.

„Blahoželám oceneným pedagógom a vedcom. Ich vynikajúce výkony na poli vzdelávania podčiarkla aj náročná pandemická situácia, v ktorej sa dokázali rýchlo zorientovať a poskytnúť našim študentom vysoko kvalitnú výučbu,“povedal rektor STU Miroslav Fikar.

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. sa v náročnom pandemickom roku 2020 mimoriadnym spôsobom zaslúžil o posun úrovne vzdelávania na SvF zavedením inovatívnych metód a prístupov použitých vo vzdelávacom procese. Podrobné podklady k online vzdelávaniu, zaškoľovanie pedagógov a kontrola kvality pedagogického procesu počas online výučby boli len zlomkom zo súvisiacich aktivít. SvF STU bola jedinou stavebnou fakultou, ktorej absolventi v roku 2020 skladali záverečné skúšky online. Celé zabezpečenie zastrešoval docent Makýš. Fakultu pripravil na komplexné zvládnutie online foriem výučby, čím sa stala univerzita konkurencieschopná aj v medzinárodnom kontexte.

Doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. sa vo funkcii prodekanky pre vzdelávanie svojim aktívnym prístupom k nutnosti online výučby mimoriadne zaslúžila, že už druhý týždeň výučby po začiatku pandemických obmedzení bolo 90 % predmetov na FAD pokrytých online prednáškami a konzultáciami. Bola v intenzívnom kontakte s pedagógmi a študentmi fakulty, mala neustálu spätnú väzbu o reálnom priebehu výučby, dbala o dôležitosť sociálneho kontaktu a spolupatričnosti. Jej osobné nasadenie sa významne zaslúžilo o to, že v prieskume, organizovanom SAAVŠ medzi študentmi vysokých škôl, dosiahla FAD STU najlepšie výsledky zo všetkých fakúlt na Slovensku, čím prispela k šíreniu dobrého mena celej STU.

Prof. Ing. František Janíček, PhD. z Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU pôsobí na univerzite viac ako 40 rokov. Popri pedagogickej, výskumnej a projektovej práci zastával celý rad dôležitých riadiacich funkcií, v ktorých významne prispel k budovaniu a rozvoju STU v Bratislave. Okrem iného sa zaslúžil o dostavbu novej budovy FEI v Mlynskej doline a jej prevádzku, ako dekan fakulty vybudoval informatické zabezpečenie všetkých  činností na fakulte, v pozícii prorektora STU zabezpečoval investičnú a rozvojovú  činnosť  univerzity, vrátane výstavby budovy FIIT STU v Mlynskej doline. Okrem toho je aj veľmi úspešným manažérom veľkých výskumných projektov s mnohými participujúcimi inštitúciami a firmami, predovšetkým však úspešným vysokoškolským pedagógom, vychoval viac ako 40 úspešne ukončených diplomantov a 16 doktorandov pre oblasť elektroenergetiky.

Doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. počas svojho pôsobenia na MTF od roku 2009 dosiahol mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti, bol aktívny pri propagácii STU a výrazne prispel k spolupráci fakulty s univerzitami u nás i v zahraničí. Dôkazom je aj získanie projektu H2020 Teaming a následne na základe hodnotenia EK aj 10 mil. ESIF projekt Teaming. Pedagogicky pôsobí v oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie s dlhoročnými skúsenosťami z návrhov a realizácie systémov reálneho času, softvérovej architektúry a inžinierstva, automatizácie procesov a evaluácie kritických procesov. Je členom vedeckých a organizačných rád/výborov medzinárodných konferencií, spolugarantom doktorandského študijného programu Modelovanie a simulácia procesov, má za sebou viacero projektových, pedagogických či výskumných mobilít.

Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. sa počas dlhoročnej pedagogickej práce mimoriadne zaslúžila o budovanie a rozvoj FCHPT i celej STU. Jej osobitný prínos v oblasti vzdelávania spočíva najmä v schopnosti prepojenia jej špičkových medzinárodných vedeckých výsledkov s pedagogickou prácou. Študentom na všetkých troch stupňoch štúdia dokáže sprostredkovať reálnu aplikáciu vlastných experimentálnych vedeckých poznatkov nielen na prednáškach, ale aj v rámci vedenia záverečných prác. Vo vedeckej práci sa venuje interdisciplinárnej problematike heterogénnej katalýzy, v rámci ktorej dosiahla medzinárodne uznávané výsledky. Pravidelne publikuje v špičkových vedeckých časopisoch.  Ako členka predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti sa významne zaslúžila o propagáciu STU vo vzťahu k verejnosti a prispela k spolupráci s inými vysokými školami či inštitúciami doma a v zahraničí.

Mgr. Petrer Letavaj, PhD. zabezpečuje cvičenia z predmetov Ústavu matematiky a fyziky, ktoré absolvujú študenti prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia. Pomáha im adaptovať sa na vysokoškolský systém štúdia, doplniť si vedomosti zo stredoškolských učebných plánov. So študentmi komunikuje inovatívne a často individuálne, zadania matematických príkladov definuje v nadväznosti na úlohy z inžinierskej praxe. Odborný a priateľský prístup k študentom uplatňuje na cvičeniach aj pri dištančnej metóde výučby. V rámci evaluácie predmetu Matematika I v zimnom semestri akademického roka 202012021 dosiahol od respondentov najvyššie hodnotenia vo všetkých oblastiach. 

 

Ocenenie Učiteľ roka za rok 2020 získal RNDr. Martin Brček, PhD. zo Stavebnej fakulty STU. 

Návrh na udelenie ceny vzišiel z výsledkov hlasovania študentov fakúlt STU, podľa pravidiel určených v smernici rektora. Študenti STU vybrali kandidáta na ocenenie za svoju fakultu, resp. Ústav manažmentu. Hlasovanie organizovali sami. Samotné hlasovanie o víťazovi spomedzi navrhnutých kandidátov sa udialo prostredníctvom Akademického informačného systému.  Anketa bola zverejnená pre všetkých študentov dennej formy štúdia od 11. do 28. februára 2021.

Absolútny víťaz ankety a laureát ocenenia Učiteľ roka RNDr. Martin Brček, PhD. zo Stavebnej fakulty dostal 797 hlasov študentov.
Mladí strojári najviac podporili Mgr. Petra Letavaja, PhD.
Ing. Pavol Marák, PhD. získal najviac hlasov z Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie ocenili doc. Ing. Lukáša Bučinského, PhD.
Na trnavskej Materiálovotechnologickej fakulte najviac zaimponoval doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Najvyšší počet hlasov študentov Fakulty informatiky a informačných technológií získal doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Na Ústave manažmentu to bol Ing. Milan Husár, PhD.

Spolu v ankete hlasovalo 3436 študentov STU.