Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov

V súlade so Smernicou č. 2/2011-N vyhlasuje Slovenská technická univerzita v Bratislave výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov (ďalej len Program).

Termín vyhlásenia výzvy: 2. mája 2011
Termín na predkladanie žiadostí: 31. mája 2011, 13.00 hod.
Minimálny rozpočet projektu: 200,- Eur
Maximálny rozpočet projektu: 1.000,- Eur
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. júla 2011
Koniec riešenia projektu: 31. marca 2012

Účel poskytnutia grantu
Účelom poskytnutia grantu je krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov (ďalej len Projekty). Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. Týmto sa vytvorí priestor pre rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti.

Formálne náležitosti žiadosti
Žiadosť o grant musí obsahovať:
- názov projektu,
- vedný odbor, v ktorom sa projekt rieši,
- údaje o žiadateľovi/zodpovednom riešiteľovi (meno, priezvisko a tituly, dátum narodenia, pracovisko v rámci STU, adresa, kontaktné údaje – telefón a e-mail, pracovno-právne zaradenie žiadateľa),
- počet spoluriešiteľov (údaje o spoluriešiteľoch sa uvedú v rovnakom zložení ako údaje o zodpovednom riešiteľovi),
- celková suma požadovaná na bežné výdavky,
- vyhlásenie žiadateľa o správnosti údajov uvedených v žiadosti,
- vyjadrenie školiteľa/vedúceho pracoviska k predkladanému projektu,
- ďalšie súčasti žiadosti (nižšie uvedené súčasti musia začať na novej strane):
o anotácia projektu;
o opis vedeckých (umeleckých) cieľov projektu;
o opis súčasného známeho stavu problematiky;
o návrh postupu riešenia problému a očakávané výstupy;
o položkovitý rozpočet projektu so stručným odôvodnením;
o vyhlásenia finančných alebo technických sponzorov, ak sa predpokladajú.

Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi sú učitelia a mladí výskumní pracovníci zamestnaní na STU na ustanovený týždenný pracovný čas a denní študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí ku dňu podania žiadosti nedosiahli vek 35 rokov (ďalej len Žiadateľ).
V prípade, že sa žiadateľ uchádza opakovane o poskytnutie grantu, žiadosť môže podať iba v prípade kladného vyjadrenia vedúceho pracoviska ku grantu poskytnutému v predchádzajúcom roku.

Obmedzenia činností a nákladov
Výdavky spojené s riešením projektu sa nesmú použiť na krytie personálnych a ostatných osobných nákladov.

Požiadavky na preukázanie oprávnenosti a spôsobilosti žiadateľa
Žiadateľ preukáže svoje skúsenosti priložením prehľadu svojich publikácií a uvedie, aké výskumné projekty riešil a čo bolo v projektoch jeho úlohou.

Predkladanie žiadostí
Kompletné žiadosti o poskytnutie grantu v dvoch kópiách spolu s prílohami zasielajte do stanoveného termínu na príslušné Oddelenie pre vedu a výskum na fakulte.

Predloženie záverečnej správy
Žiadateľ, ktorému bude pridelený grant na riešenie projektu, je povinný predložiť svojmu prodekanovi pre vedu a výskum záverečnú prácu o riešení projektu a správu o finančnom čerpaní pridelených prostriedkov, a to do 15.4.2012. Súčasťou správy budú kópie publikovaných výstupov (publikácie v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií a pod.). Záverečná správa je podkladom pre záverečné hodnotenie plnenia úloh.