Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan FAD STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akad. rok 2022/2023 v internej a externej forme štúdia na akreditované študijné odbory: Študijný odbor architektúra a urbanizmus, Študijný odbor umenie na doktorandské štúdium v študijných programoch:

D-ARCH    
architektúra, denná forma štúdia v slovenskom jazyku

D-ARCHxA
architektúra, denná forma štúdia v anglickom jazyku

D-Aext       
architektúra, externá forma štúdia v slovenskom jazyku

D-AextxA   
architektúra, externá forma štúdia v anglickom jazyku

D-DIZN      
dizajn, denná forma štúdia v slovenskom jazyku

D-Dext      
dizajn, externá forma štúdia v slovenskom jazyku

Lehota na podanie prihlášok: od 1. apríla 2022 do 31. mája 2022

Elektronická prihláška na štúdium

Termín prijímacej skúšky: 23. jún 2022
Termín zasadania prijímacej komisie: 28. jún 2022

Na akreditované študijné programy môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl.

Informácie o prijímacom konaní pre akad. rok 2022/2023