Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení spolupracovníci, milé študentky a študenti Fakulty architektúry STU,

každý začiatok akademického roka je pre nás všetkých výzvou a obdobím nových plánov, ktoré by mali pozitívne vplývať na rozvoj fakulty a skvalitnenie výučby. Fakulta architektúry STU je nositeľkou tradícií architektonického školstva na Slovensku a tento fakt si musíme neustále pripomínať.

Študijné plány na základe komplexnej akreditácie študijných programov na našej fakulte budú realizované už štvrtý rok a  pomaly je potrebné strategicky pripravovať nasledujúcu akreditáciu. Zatiaľ však nie sú známe legislatívne podmienky a kritériá. Úsilie pri zabezpečovaní študijných programov, osobná motivácia najmä zo strany pedagógov bude aj v tomto akademickom roku základom  k dosiahnutiu úspechov fakulty. Na prvom mieste neustále zostáva posilňovanie jej dobrého mena ako doma tak v zahraničí, a rovnako v akademickom prostredí, v praxi a v spoločnosti. Motivovanie zamestnancov v každej oblasti ich pôsobenia, orientácia nielen na pedagogiku, ale jej inováciu a zvýšenie kvality výučby, a najmä povzbudenie na vedecko-výskumnom a umelecko-tvorivom poli vždy bolo a je prioritou vedenia fakulty. Prepájanie vzdelávania s výskumom i navrhovania s výskumom, je cesta k skvalitneniu výučby a je zmyslom vysokoškolskej činnosti v oblasti architektúry. Na fakulte už 8 rokov cyklicky prebiehajú učiteľské a vedecké konferencie zamerané na aktivity fakulty. Potvrdilo sa, že vytvárajú zmysluplný priestor na verejné diskusie o skvalitnení jej hlavných činností, a to je potrebný a nevyhnutný krok k sebareflexii, v nastavení „zrkadla“ našej spoločnej práce. Je na každom z nás, ako dokáže na jednej strane prijať výzvy a problémy, a ako ich na strane druhej zhodnotí v prospech napredovania inštitúcie. Úspechy fakulty, jej pozícia v rámci škôl architektúry na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte sú zaväzujúce  pre manažment fakulty, zamestnancov a študentov. Doterajšie úspechy v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej a tvorivo-umeleckej činnosti nás oprávňujú na to, aby sme boli hrdí na „značku“ našej fakulty a zároveň predstavujú záväzok pre skvalitňovanie našej ďalšej práce. Za naplnenie týchto cieľov sme zodpovední všetci. Preto by sme mali zostať profesionálne a odborne sebavedomou súdržnou „rodinou“ v zodpovednosti, v úspechoch aj pri riešení problémov. Metodika financovania vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR dlhodobejšie výrazne zhodnocuje tvorivú vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť. Pre nás všetkých to znamená vytvárať efektívny systém vedeckého bádania, najmä vyvíjať úsilie v oblasti získavania výskumných grantov, ako aj edukačných či umeleckých projektov s optimálnym priemetom do pedagogickej činnosti. Relevantné výstupy v publikačnej a umeleckej činnosti a ich následné prezentovanie sa stali neodmysliteľnou súčasťou v tomto procese. Motivujúce pre nás všetkých je zviditeľňovanie úspešných výstupov ako na fakulte,  tak v odbornej komunite a v spoločnosti.

Vy, študentky a študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia stojíte na prahu novej etapy, ktorú ste si zvolili pre získanie kvalitného vysokoškolského vzdelania v študijných odboroch architektúra a urbanizmus alebo dizajn. Ako každý začiatok, aj tento pred vás kladie mnohé otázniky, vyvoláva neistotu z nepoznaných vzťahov a očakávaných povinností v novom prostredí s novými ľuďmi. Zápis na štúdium vás oprávňuje využívať možnosti a výhody, ktoré fakulta a univerzita študentom poskytuje, ale súčasne zaväzuje plniť si povinnosti študenta v súlade  s požiadavkami vyplývajúcimi zo študijného programu. Musíte si uvedomiť, že  stredoškolské „učiť sa“ je nevyhnutné nahradiť vysokoškolským „chcieť študovať“, k čomu Vás pedagógovia fakulty budú viesť. Vaša správna cesta je systematické, svedomité štúdium a priebežné plnenie povinností. Zdolávajte všetky prekážky s ľahkosťou, študentským nadhľadom, ale vždy v záujme vlastného študijného úspechu. V druhom stupni štúdia medzi nami vítam nielen bakalárov - absolventov našej fakulty, ale osobitne aj úspešných uchádzačov z iných vysokých škôl. Očakávame Vaše zanietenie a poctivý prístup k študijným povinnostiam, aby ste sa plnohodnotne zapojili do pestrého života fakulty.

Doktorandské štúdium na FA STU tvorí mimoriadne dôležitú súčasť študijných programov. Štúdium je koncipované tak, aby najmä tímová práca interných doktorandov vytvorila fundament pre rozvoj vedecko-výskumných a pedagogických aktivít fakulty.

Začiatok akademického roka bude predsa trochu netradičný, keď po 8 rokoch doterajšieho vedenia fakulty nastúpi do riadiacich pozícií nový manažment fakulty. Všetci veríme, že nadviaže na doterajšie pozitívne výsledky, prinesie nové pohľady, ktoré vyplynú z celkového vývoja a bude vytvárať podmienky pre plnenie poslania, cieľov a napredovania fakulty. Verím, že spoločným úsilím a zanietením všetkých učiteľov, zamestnancov a študentov fakulty nové úlohy zvládneme.

Vo Vašej práci vám prajem veľa tvorivých nápadov, inšpirácií, študijných a výskumných úspechov, trpezlivosti a entuziazmu.

Ľubica Vitková,
dekanka Fakulty architektúry STU