Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení spolupracovníci, milé študentky a študenti Fakulty architektúry STU!

Akademický rok 2012/2013 je pre nás rokom pokračovania v stanovených plánoch z uplynulého akademického roka, ale aj rokom tvorby nových príležitostí, výziev a nádejí. 

Začiatok roka bude v znamení doznievania pripomenutia si významného výročia v živote a dejinách našej fakulty ako je 35. výročie jej vzniku a 65. výročie výučby architektúry na Slovensku. Dátum vzniku Fakúlt architektúry v  septembri 1976  v  troch mestách - Prahe, Brne a Bratislave bol historický významným medzníkom v architektonickom školstve v bývalej Ćeskoslovenskej republike. Od tohto dátumu nesie naša fakulta zodpovednosť za obsah a kvalitu vzdelávania, za odbornú úroveň a  profil absolventov, za vedeckovýskumné výsledky a  smerovanie architektonického školstva na Slovensku, ktoré je umocnené novými podmienkami v slobodnej Európe. V uplynulom akademickom roku sme teda spomínali, bilancovali a zaviazali sa tradíciu fakulty, ktorá garantuje istú stabilitu ale aj otvorenosť k novým impulzom a progresívnosti vo výučbe a výskumnej činnosti, ďalej rozvíjať a tak nadviazať na úspechy, ktoré fakulta získala v domácom aj medzinárodnom prostredí.  Nadchádzajúci rok bude viac tvorivý  ako len bilančný – bude sa niesť v atmosfére zodpovednej prípravy na novú komplexnú akreditáciu študijných programov, ale aj očakávania nových legislatívnych zmien v oblasti vysokého školstva.  Úspechy fakulty, jej silné pôsobenie v rámci škôl architektúry na Slovensku, ale aj v zahraničí je zaväzujúce  pre predstaviteľov fakulty, zamestnancov a študentov.

V oblasti hlavnej činnosti fakulty bude prioritou jej vedenia pre  nastávajúci akademický rok motivovať všetkých pedagógov a študentov k zvýšeniu kvality výučby, k odvážnym pedagogickým inováciám a k vyššej  aktivizácii na poli vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti. Za splnenie uvedených cieľov sme zodpovední všetci, veď často v príhovoroch a na neformálnych stretnutiach používame familiárny výraz „naša fakulta“. Buďme teda jednou profesionálne a odborne hrdou spoločnou „rodinou“ v zodpovednosti aj v úspechoch. V uplynulom roku sme nadviazali na  výsledky pedagogického kolokvia z roku 2011 a zorganizovali učiteľskú konferenciu, ktorá sa niesla v kritickom duchu, ktorý nás pomkýna k hľadaniu podnetov a cesty k lepšej výučbe. Závery oboch akcií sú dobrým predpokladom  k získaniu nových impulzov a korekcií pre nadchádzajúcu komplexnú akreditáciu. Zároveň sú tieto výsledky hnacím motorom k inovácii, modernizácii v oblasti vzdelávania. Je len na nás, ako dokážeme tieto výzvy napĺňať a prospešne zhodnocovať  náš  entuziazmus, tvorivý prístup a každodennú mravenčiu prácu. Do ekonomického života fakulty výrazne zasiahla v minulom roku nová metodika Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  ohľadom  financovania vysokých škôl, ktorá je založená na výraznom zhodnocovaní tvorivej vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti. Vzhľadom na závažnosť zmien, ktoré pred nás predostrela, jej vplyv bude pokračovať aj v nadchádzajúcom školskom roku. Pre nás, všetkých to znamená naďalej nielen kvalitatívne  rozvíjať systém výučby, ale aktivizovať sa na poli výskumu, získavania výskumných grantov a programov umeleckej tvorby s priemetom do pedagogickej činnosti. Hodnotné výstupy v publikačnej činnosti budú trvalou nevyhnutnosťou. Môže nás tešiť, že máme na čom stavať – v uplynulom  roku bola fakulta v oblasti publikovania aktívna a zároveň  bol etablovaný projekt propagácie a verejných diskusií k hodnotným  publikáciám (monografiám), ktoré vznikli na pôde fakulty.

Vy, študenti a študentky 1. ročníka bakalárskeho štúdia stojíte na začiatku cesty, ako  získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie v zvolených študijných odboroch architektúra a urbanizmus, dizajn či krajinná a záhradná architektúra. Táto skutočnosť pred vás kladie mnohé otázniky, istoty aj neistoty vzťahov a povinností v novom prostredí s novými ľuďmi. Zápis na štúdium vás oprávňuje využívať možnosti a výhody, ktoré fakulta, univerzita a spoločnosť študentom poskytuje, ale zároveň zaväzuje plniť si povinnosti študenta v súlade so Študijným poriadkom a požiadavkami vyplývajúcimi zo študijného programu. Študujte poctivo, systematicky a priebežne. S dimenziou času narábajte rozumne. Len táto cesta vedie k úspechu. Zdolávajte všetky prekážky s ľahkosťou, študentským nadhľadom, ale v záujme vlastného úspechu.

V druhom stupni štúdia medzi nami vítam nielen bakalárov - absolventov našej fakulty, ale osobitne aj úspešných uchádzačov z iných vysokých škôl. Dúfame, že sa kvalitnou prácou, svedomitým prístupom k študijným povinnostiam čo najskôr plnohodnotne zapojíte do života našej fakulty.

Doktorandské štúdium je na FA STU už dlhší čas právom považované za mimoriadne dôležitú súčasť študijných programov. Predovšetkým interní doktorandi sú dobrým potenciálom pre vedecko-výskumné a pedagogické aktivity fakulty.

Akademický rok 2012/2013 bude rokom s novými výzvami, cieľmi. Verím, že poctivou, systematickou a dôslednou prácou, spoločným úsilím všetkých učiteľov, zamestnancov a študentov fakulty sa dajú náročné úlohy zvládnuť. Vychádzajme si v ústrety najmä tým, že budeme považovať Fakultu architektúry za svoju alma mater, za svoje pracovisko. Nech je symbolom týchto slov doznievanie eufórie zo znovuobnovenia promócií absolventov na pôde našej fakulty, v „našej“ Aule Emila Beluša, nestora architektonického školstva na Slovensku. V tvorivej, študijnej a výskumnej práci vám prajem  veľa úspechov, zdravia, trpezlivosti a entuziazmu.

Ľubica Vitková

dekanka Fakulty architektúry STU