Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení spolupracovníci, milé študentky a študenti Fakulty architektúry STU,

stojíme spoločne na prahu nového akademického roka. Ten je obdobím nových plánov a inovácií, ktoré majú priniesť zvýšenú kvalitu výučby a pozitívnym smerom posunúť rozvoj fakulty. Fakulty architektúry STU, ktorá je nositeľkou tradícií architektonického školstva na Slovensku. Veď tento akademický rok si pripomíname už 70 rokov výučby architektúry na Slovensku na Slovenskej technickej univerzite a 40 rokov od vzniku samostatnej Fakulty architektúry.

V tomto akademickom roku sa bude výučba realizovať už v plnej miere podľa nových študijných plánov na základe komplexnej akreditácie študijných programov na našej fakulte. Pri ich zabezpečovaní bude potrebné veľa úsilia a osobnej motivácie zo strany pedagógov i študentov. Verím, že vo vzájomnej súčinnosti sa nám podarí  dosiahnuť veľa úspechov. Úspechov vás - kolegov a študentov a cez ne aj našich spoločných - fakultných. Prioritou fakulty, osobitne v jej jubilejnom akademickom roku, zostáva posilňovanie jej dobrého mena ako doma tak v zahraničí, a rovnako v akademickom prostredí, v praxi a v spoločnosti. Motivovanie zamestnancov v každej oblasti ich pôsobenia, orientácia nielen na pedagogiku, ale jej inováciu a zvýšenie kvality výučby, a najmä povzbudenie na vedecko-výskumnom a umelecko-tvorivom poli zostáva prioritou vedenia fakulty aj v tomto akademickom roku. Prepojenie vzdelávania s výskumom je cesta k skvalitneniu výučby a je zmyslom vysokoškolskej činnosti. Na fakulte máme vytvorený dobrý základ v podobe učiteľských a vedeckých konferencií zameraných na aktivity fakulty. Tie vytvárajú priestor na verejné diskusie o skvalitnení jej hlavných činností. Ukázalo sa, že je to potrebný a nevyhnutný krok k sebareflexii, v nastavení „zrkadla“. Je len na nás, ako dokážeme na jednej strane prijať výzvy a problémy, a na strane druhej ich zhodnotiť v prospech napredovania fakulty. Úspechy fakulty, jej pozícia v rámci škôl architektúry na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte sú zaväzujúce  pre manažment fakulty, zamestnancov a študentov. Doterajšie úspechy v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej a tvorivo-umeleckej činnosti nás oprávňujú na to, aby sme boli hrdý na „značku“ našej fakulty a zároveň predstavujú záväzok pre skvalitňovanie našej ďalšej práce. Za naplnenie týchto cieľov sme zodpovední všetci. Preto by sme mali zostať profesionálne a odborne sebavedomou súdržnou „rodinou“ v zodpovednosti, v úspechoch aj pri riešení problémov. I tento akademický rok bude poznačený vplyvom metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom financovania vysokých škôl, založenej na výraznom zhodnocovaní tvorivej vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti. Pre nás všetkých to znamená vytvárať efektívny systém vedeckého bádania, vyvíjať úsilie v oblasti získavania výskumných grantov, ako aj edukačných či umeleckých projektov s optimálnym priemetom do pedagogickej činnosti. Relevantné výstupy v publikačnej a umeleckej činnosti a ich následné prezentovanie sa stali neodmysliteľnou súčasťou v tomto procese. Motivujúce pre nás všetkých je ich zviditeľňovanie ako na fakulte,  tak v odbornej komunite a v spoločnosti.

Vy, študentky a študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia stojíte na začiatku cesty, ktorú ste si zvolili pre získanie kvalitného vysokoškolského vzdelania v študijných odboroch architektúra a urbanizmus alebo dizajn. Ako každý začiatok, aj tento pred vás kladie mnohé otázniky, neistoty z nepoznaných vzťahov a očakávaných povinností v novom prostredí s novými ľuďmi. Zápis na štúdium vás oprávňuje využívať možnosti a výhody, ktoré fakulta a univerzita študentom poskytuje, ale súčasne zaväzuje plniť si povinnosti študenta v súlade  s požiadavkami vyplývajúcimi zo študijného programu. Musíte si uvedomiť, že  stredoškolské „učiť sa“ nevyhnutne nahradíte vysokoškolským „chcieť študovať“, k čomu vás pedagógovia fakulty budú viesť. Je na Vás, aby ste si vybrali správnu cestu – študovať poctivo, systematicky, priebežne a s dimenziou času narábať rozumne. Zdolávajte všetky prekážky s ľahkosťou, študentským nadhľadom, ale vždy v záujme vlastného úspechu. V druhom stupni štúdia medzi nami vítam nielen bakalárov - absolventov našej fakulty, ale osobitne aj úspešných uchádzačov z iných vysokých škôl. Očakávame Vaše zanietenie a svedomitý prístup k študijným povinnostiam, aby ste  sa plnohodnotne zapojili do pestrého života fakulty.

Doktorandské štúdium na FA STU tvorí mimoriadne dôležitú súčasť študijných programov. Štúdium je koncipované tak, aby najmä tímová práca interných doktorandov vytvorila fundament pre rozvoj vedecko-výskumných a pedagogických aktivít fakulty. V akademickom roku 2016/2017 sa vedenie fakulty bude naďalej snažiť zabezpečiť podmienky pre naplnenie výziev i náročných požiadaviek. Verím, že spoločným úsilím a zanietením všetkých učiteľov, zamestnancov a študentov fakulty tieto úlohy zvládneme. Sme súčasťou našej jubilujúcej alma mater. My ju spoločne vytvárame a od nás závisí jej úspech. 

Vo Vašej práci vám prajem veľa tvorivých nápadov, inšpirácií, študijných a výskumných úspechov, trpezlivosti a entuziazmu. 

Ľubica Vitková
dekanka Fakulty architektúry STU