Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prihlasovanie na Erasmus+ pobyt 2022/23 je možný len do 31. januára 2022.

Prihlasovanie je realizované cez AIS.

Viac informácií nájdete na TEJTO PODSTRÁNKE.

Erasmus+ študijný pobyt alebo Erasmus+ mobilita na štúdium je absolvovanie časti štúdia v štátoch Európskej únie, pričom obdobie štúdia v zahraničí musí domáca univerzita plne uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí prijímajúca univerzita vystaviť študentovi písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.
Podrobné informácie o programe Erasmus+ nájdete na web stránkach Európskej únie alebo na web stránkach SAAIC.

Financovanie
Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora sa neposkytuje na deň cesty na zahraničnú univerzitu a na deň cesty zo zahraničnej univerzity. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné náklady súvisiace s mobilitou na štúdium.